Wykaz dokumentów dla studentów ostatniego roku studiów
Wykaz dokumentów dla studentów ostatniego roku studiów - UPZ

Wykaz dokumentów dla studentów ostatniego roku studiów

,

 

Wykaz dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia
egzaminu dyplomowego i otrzymania dyplomu licencjata / inżyniera

 I.    W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.

II.    Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów Student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, u osoby prowadzącej kierunek studiów następujących dokumentów:

1.    karta obiegowa studenta

2.    jeden egzemplarz pracy dyplomowej przyjęty przez Promotora, przygotowany według zasad wynikających z „Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku”;

3.    elektroniczną wersję pracy dyplomowej (plik nazwany numerem albumu studenta) na płycie CD lub DVD, opatrzoną etykietą z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy, kierunek studiów, data złożenia pracy;

4.    dowód wpłaty na konto Uczelni w wysokości 60 zł za dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i 40 zł za odpis w języku angielskim (dotyczy studiów rozpoczętych przed rokiem 2019/2020);

5.    dowód wpłaty w wysokości 20 zł  za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy, o których mowa w punkcie I (dotyczy studiów rozpoczętych od roku 2019/2020);

6.    cztery zdjęcia o wymiarach 4,5cm x 6,5cm.

III.    Warunkiem otrzymania dyplomu jest rozliczenie się absolwenta ze wszystkich zobowiązań w Uczelni.