Wykaz dokumentów dla studentów ostatniego roku studiów
Wykaz dokumentów dla studentów ostatniego roku studiów - UPZ

Wykaz dokumentów dla studentów ostatniego roku studiów

 Wykaz dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia

egzaminu dyplomowego i otrzymania dyplomu

 I. 1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

1) odpis dyplomu w języku angielskim albo francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim;

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.

2. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 1.

II. Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów Student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, u osoby prowadzącej dokumentację kierunku studiów następujących dokumentów:

a) kartę obiegową studenta (w okresie zagrożenia epidemicznego obowiązuje rozliczenie w systemie uczelnianym);

b) jeden egzemplarz pracy dyplomowej przyjęty przez Promotora, przygotowany według zasad wynikających z „Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku”;

c) elektroniczną wersję pracy dyplomowej (plik nazwany numerem albumu studenta) na płycie CD lub DVD, opatrzoną etykietą z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy, kierunek studiów, data złożenia pracy;

d) dowód wpłaty na konto Uczelni w wysokości 60 zł za dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i 40 zł za odpis w języku angielskim (dotyczy studiów rozpoczętych przed rokiem 2019/2020);

e) dowód wpłaty w wysokości 20 zł  za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy,
o których mowa w punkcie I.1.(dotyczy studiów rozpoczętych od roku 2019/2020):

- dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,

- suplementu do dyplomu w języku obcym.

f) dowód wpłaty w wysokości 20 zł za wydanie duplikatu:

- dyplomu ukończenia studiów;

- suplementu do dyplomu.

III. Warunkiem otrzymania dyplomu jest rozliczenie się absolwenta ze wszystkich zobowiązań w Uczelni.