Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów - UPZ

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów powstało z inicjatywy studentów oraz  pracowników naukowych kierunku.

Podstawowe zadania to przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach środowiska lokalnego oraz kształtowania prawidłowych postaw wobec problemów wynikających z obszarów działalności pedagogiki.

Studenci Pedagogiki mają okazję  do praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz  udziału w zdarzeniach – konferencjach naukowych i seminariach  mających na celu popularyzację Uczelni oraz  kierunku.


Działalność naukowa studentów Pedagogiki (2018-2020)

1. Czynny udział w konferencjach naukowych

Aktualia Pedagogiki – Konferencja naukowa. Naukowy panel dyskusyjny studentów  Pedagogiki. W ramach konferencji zorganizowanej 16.05.2019 r. zaprezentowane zostały wyniki prac studentów - 30 referatów teoretyczno-badawczych wygłoszonych przez studentów III roku pedagogiki w sesjach tematycznych: Duchowość Człowieka, Kreatywność Jednostki, Wyzwania Edukacyjne, Problemy Społeczne, Jednostka a osiągnięcia. W ramach konferencji wygłoszone zostały referaty: dr I. Kurzępa - Dylematy moralno-etyczne nauczyciela, dr H. Iwańczyk - Szkolić czy kształcić? oraz  referat pt. Metoda kruszenia w nauczaniu matematyki zaprezentowany przez p. A. Wacniak (opiekun mgr A. Wojtyna). Aktywność dydaktyczna i wychowawcza studentów I, II i III przedstawiona została w formie wystawy prac etapowych, m.in. Sylwetka Absolwenta, Publikacje Studentów (opiekun dr inż. A. Waszek), „Rozwijanie kompetencji kluczowych studentów”, „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” (opiekun: mgr M. Cieślak). Komitet naukowy panelu: dr Monika Rajtak, dr inż Agata Waszek, dr Halina Iwańczyk, dr Irena Kurzępa, mgr Monika Cieślak, mgr Alina Wojtyna. W skład studenckiego komitetu organizacyjnego weszły: Anna Falandysz, Joanna Bartosiak, Maria Suchodolska, Samanta Kowalczuk-Sieradzka, Agnieszka Wacniak, Sylwia Kusa, Ewa Mazurek, Magdalena Śliwa, Zuzanna Floraszek, Dominika Uszko.

Człowiek w kręgu współczesnej kultury. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  zorganizowana została przez Zakład Pedagogiki UPZ w dniu 21.11.2019 r. w Zamościu.  Tematyka konferencji oscylowała wokół 3 paneli dyskusyjnych: Współczesne przejawy życia społecznego, Problemy emocjonalne współczesnego człowieka oraz Aktualne wyzwania cywilizacyjne. W konferencji aktywnie udział wzięły studentki pedagogiki. Pani M. Pasieczna wygłosiła referat pt. „Przemoc w rodzinie wobec dzieci”, natomiast p. A. Żuk referat pt. „Starzenie się społeczeństwa”.

2. Publikacje artykułów w Gazecie Akademickiej „Skafander”

M. Dudziński „Postawy rodzicielskie w wobec ojców” (nr 9/2019), K. Kołodziejczyk „Religijność młodych ludzi” (nr 8/2019), J. Tałanda, M. Soboń Samotność młodzieży licealnej  nr 9/2019 „Znaczenie miłości w życiu młodzieży” (nr 2/2020), P. Marchiewicz „Poczucie własnej wartości”, R. Mielnik „Znaczenie samooceny” (nr  3/2020), B. Bartosiak „Dlaczego ważna jest empatia”,  M. Kogut „Obecność ojca w wychowaniu dziecka” (nr 4/2020).
A. Bielińska "Poczucie koherencji u młodzieży z różnych kierunków studiów"  nr 5/2000 14.10.2020  s. 10 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2286-skafander-5-138.pdf
A. Kostrubiec, Relacja młodzieży do Boga, nr 6/2020 r. s. 10
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2438-skafander-6-139.pdf
M. Lepionka, Obraz matki w percepcji młodych mężczyzn (7/2020) s. 10 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2473-skafander-7-1402.pdf
J. Podolak, Style wychowania stosowane przez młodych rodziców, nr 1 /2021,  s. 10  https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2543-skafander-1-141.pdf
A. Sołowiej,  Mężczyzna XXI wieku w roli rodzinnej, zawodowej i społecznej nr 2 /2021,  s. 10 https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2566-skafander-2-142.pdf

K. Winiarska, Komunikacja w małżeństwie w percepcji kobiet i mężczyzn, nr 3/2021 s. 10 https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/2814-skafander-3-143.pdf 

Ewelina Chorąbała,  Niekorzystne skutki korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież, nr 4/2021 s. 10
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/3019-skafander-4-144.pdf

Ewa Mazurek,  Wpływ wychowania estetycznego na rozwój dzieci,  nr 5/2021  s. 10
https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/3033-skafander-5-145-kor.pdf

M. Dumicz, Kompetencje interpersonalne partnera w świetle badań studentek  nr  6/2021, s. 10
https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/3050-skafander-6-146.pdf  

3. Projekty na rzecz  środowiska lokalnego

W ramach aktywizacji studentów w środowisku lokalnym oraz wsparcia studentów w rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym pracownicy Zakładu Pedagogiki wraz ze studentami przeprowadzili liczne formy animacji społecznej. Na  uwagę zasługuje m. in. aktywny udział studentek II roku Pedagogiki w akcji charytatywnej  „Kilometry Dobra” w ramach kampanii Kilometry Dobra w Zamościu (dr inż. A. Waszek),  współpraca studentów I, II i III roku z Przedszkolem Miejskim nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu przy organizacji działań  innowacyjnych pt. „Tydzień Bezpieczeństwa”, czynny udział studentów w  XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zaangażowanie studentów w organizację pikniku rodzinnego dla dzieci i rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.

Ponadto, studenci III roku przygotowali przedstawienie teatralne dla dzieci przedszkolnych  pt. „Czy możesz zaufać obcym?”.  Studenci II roku zorganizowali spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla, wzięli udział w organizacji i prowadzeniu  Miejskiego Przeglądu Zamojskich Przedszkoli oraz spotkaniu pt. „Cztery pory roku” (mgr M. Cieślak). Przeprowadzili badania w szkole podstawowej na temat korzystania z Internetu, połączone ze spotkaniem fokusowym (opiekun: dr I. Zakrzewska). Studenci II i III roku aktywnie uczestniczyli w działaniach wolontariatu w zawodowych rodzinach zastępczych (mgr T. Kloc, mgr A. Gałan) oraz włączyli się w innowacyjną akcję pt. Przedszkolak w świecie języka, wartości - literatura, kultura, sztuka (mgr K. Szadkowska).

Konferencja „Człowiek w kręgu współczesnej kultury

https://upz.edu.pl/news/aktualia-pedagogiki-2020/

2020/2021
BAW SIĘ Z NAMI PRZEDSZKOLAKAMI - spotkania feryjne online
Studenci III roku Pedagogiki (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)  wraz z nauczycielami z zamojskich przedszkoli w ramach praktyk studenckich zorganizowali  cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz dla  klas I- III.  Studenci podczas spotkań zaprezentowali dzieciom różnorodne atrakcje np. zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia z kodowania, zajęcia z sensoplastyki i inne. Aktywny  udział studentów w spotkaniach był okazją do poznania pracy i roli zawodowej nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej,  oraz przygotowania do pracy zawodowej. https://upz.edu.pl/news/spotkania-feryjne-online-baw-sie-z-nami-przedszkolakami/

 Skafander 1/2021 s. 3
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2543-skafander-1-141.pdf

STROIKI DLA SENIORÓW - Celem inicjatywy jest kształtowanie postaw prospołecznych, aktywizacja studentów w środowisku lokalnym oraz przygotowanie ich do pracy zawodowej. To również sposób kształtowania fundamentalnych wartości humanistycznych. W ramach przeprowadzonej akcji studenci pedagogiki przekazali  przygotowane kartki z życzeniami i ozdoby bożonarodzeniowe dla osób starszych mieszkających na terenie Zamościa. Postawa otoczenia, a zwłaszcza młodzieży wobec ludzi w wieku podeszłym kształtuje społeczną i psychologiczną sytuację tych osób. 

Skafander 1/2021 s. 8
https://upz.edu.pl/data/file_attachment/2543-skafander-1-141.pdf 


Akademickie Spotkanie Przedświąteczne (trzecie z cyklu) – studentki przygotowały w formule online  prelekcje nt. tradycji Świąt Bożena Narodzenia oraz montaż słowo-muzyczny dla społeczności akademickiej  
Spotkania feryjne online. Studenci III roku wraz z nauczycielami z zamojskich przedszkoli zorganizowali  cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz dla  klas I- III.  pt. Baw się z nami przedszkolakami (11 filmów udostępnionych online)  Studenci podczas spotkań zaprezentowali dzieciom różnorodne atrakcje np. zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia z kodowania, zajęcia z sensoplastyki i inne
•Studentki III roku  pedagogiki, specjalność: pedagogika przedszkolnej i wczesnoszkolnej współorganizowały projekt pt . Zwyczajne wielkanocne.  Celem projektu było poznanie zwyczajów świątecznych związanych z Wielkanocą, rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności i wyobraźni dzieci, wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z tematyką świąteczną, odzwierciedlenie spostrzeżeń dzieci w formie plastycznej, muzycznej, technicznej i teatralne. Dzieci poznawały świąteczne zwyczaje, obrzędy i tradycje. https://upz.edu.pl/news/podsumowanie-projektu-edukacyjnego-zwyczaje-wielkanocne/
•Studentki II roku pedagogiki, specjalność: edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi  wraz z Przedszkolem Miejskim Nr 10 i Nr 12 w Zamościu  zorganizowały    II  edycję ogólnomiejskiego konkursu pt. Wielkanocna pisanka. Konkursu został  skierowany  do dzieci przedszkolnych z całego miasta Zamościa  oraz ich dziadków.  https://upz.edu.pl/news/podsumowanie-projektu-edukacyjnego-zwyczaje-wielkanocne/

14.05.2021 r. w ramach  Międzynarodowej Konferencji pt. Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie globalizacji. Zagrożenia zdrowotne. W sesji studenckiej  studentki  Pedagogiki przedstawiły referaty:

Anna Giecko: Wpływ stylu życia pokolenia Z na zdrowie (II rok Pedagogiki), 

Angelika Borek: Konsekwencje zdrowotne fonoholizmu w okresie pandemii COVID-19,  (II rok Pedagogiki)

Karolina Tetych: Wpływ cyberprzemocy na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, (II rok Pedagogiki), 

Natalia Gontarz: Zaburzenia i problemy emocjonalne w okresie adolescencji (I rok Pedagogiki),   

Joanna Kapłon: Patostreaming i hejt jako przejaw wykluczenia (I rok Pedagogiki).  
Opiekun naukowy: dr inż. Agata Waszek 

Jagoda Chojan: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych jako problem społeczny (II rok Pedagogiki), 

Dominika Uszko: Zaburzenia odżywiania - zagrożenia XXI wieku (II rok Pedagogiki)  
Opiekun naukowy dr inż. Bożena Niemczuk 


Opieka naukowa:
dr Irena Kurzępa
dr Halina Iwańczyk
dr inż. Agata Waszek
mgr Katarzyna Szadkowska
mgr Monika Cieślak

M. Dumicz, Kompetencje interpersonalne partnera w świetle badań studentek  nr  7/2021, s. 10 - część 2

https://www.upz.edu.pl/data/file_attachment/3065-skafander-7-147.pdf

Pobierz dokumenty