Statut - UPZ

Statut

Statut Stowarzyszenia

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zamościu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2015r. poz. 1393), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy- Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1923), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. 2013 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania jest miasto Zamość i województwo lubelskie.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, posiadającą osobowość prawną, realizującą zadania pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie może używać symboli, pieczęci i innych znaków zgodnych z przepisami prawa.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 4. Do realizacji określonych zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 5. Członkowie Stowarzyszenia w tym członkowie władz stowarzyszenia mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilno – prawnych do zadań, które nie są związane z wykonywaniem zadań wynikających z pełnienia funkcji przez daną osobę w organach statutowych w stowarzyszeniu.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych realizujących podobne cele.

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zdrowia przeznaczonej dla osób starszych bez względu na wykształcenie a w szczególności:

 1. Zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
 3. Wyzwalanie aktywności społecznej osób starszych.
 4. Promocja zdrowia i kształtowanie zdrowego stylu życia.
 5. Upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki.
 6. Kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 7. Samopomoc koleżeńska.
 8. Pielęgnowanie tradycji narodowych i przekazywanie ich młodemu pokoleniu.
 9. Informowanie opinii publicznej o problemach osób starszych.
 10. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz.
 11. Upowszechnianie i promocja wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 12. Działalność na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej.

§ 6

Cele te są realizowane poprzez:

 1. Organizację wykładów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń, warsztatów, debat, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali.
 2. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej.
 3. Organizację warsztatów tematycznych, zespołów zainteresowań.
 4. Działalność badawczą i wydawniczą.
 5. Wycieczki turystyczne i krajoznawcze.
 6. Lektoraty języków obcych.
 7. Organizację spotkań międzypokoleniowych.
 8. Pomoc osobom potrzebującym, w tym niepełnosprawnym.
 9. Szerzenie idei wolontariatu.
 10. Podejmowanie innych, zgodnych z prawem, działań zmierzających do realizacji celów statutowych.

§ 6a

 1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wynikającym z § 6 stosując zasadę non profit.

§ 7

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje zadania edukacyjne w ścisłym współdziałaniu z wyższymi uczelniami, administracją publiczną i innymi organizacjami pozarządowymi.
 2. W celu zapewnienia wysokiego poziomu pracy Uniwersytet może posiadać Radę Programową składającą się z przedstawicieli wyższych uczelni i instytucji współpracujących jako organ wyłącznie opiniująco – doradczy w sprawach tematyki wykładów, konferencji i sympozjów naukowych, działalności badawczej i wydawniczej, pozyskania do współpracy kadry naukowej oraz specjalistów do realizacji programu merytorycznego Uniwersytetu.

Radę powołuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały spośród wytypowanych przez Zarząd kandydatów po uzyskaniu ich zgody na pracę w Radzie.

 1. Rada zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radą kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Rady na pierwszym posiedzeniu.
 2. Do zadań Rady Programowej należy: opiniowanie programu edukacyjnego przygotowanego przez Zarząd, zgłaszanie propozycji tematów i form pracy z seniorami, proponowanie ewentualnych problemów badawczych i tematów konferencji naukowych, pomoc w zapewnieniu wysokiej klasy wykładowców, wyrażanie opinii w sprawie działalności wydawniczej Stowarzyszenia.
 3. Uczestnikami zajęć Uniwersytetu są członkowie Stowarzyszenia.
 4. W zajęciach uniwersytetu, które nie są finansowane ze składek członków Stowarzyszenia, mogą brać udział osoby nie będące w Stowarzyszeniu, na zasadach określonych przez Zarząd.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, która akceptuje cele Stowarzyszenia, złożyła deklarację członkowską i została przyjęta przez Zarząd.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
  • uczestniczyć we wszystkich formach pracy Stowarzyszenia
 3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  • przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  • opłacać regularnie składki członkowskie
  • troszczyć się o rozwój Stowarzyszenia, działać na jego rzecz
  • uczestniczyć w walnych zebraniach
  • dbać o dobre imię stowarzyszenia

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez osobę upoważnioną.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz, czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, świadczyć zadeklarowaną pomoc.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność tę nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.
 3. Członek Stowarzyszenia, któremu nadano godność Członka Honorowego zachowuje prawa członka zwyczajnego ale zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 12

Utrata członkostwa następuje z przyczyn:

 1. Dobrowolnie wystąpienie ze Stowarzyszenia.
 2. Likwidacja osoby prawnej, śmierć osoby fizycznej.
 3. Skreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu za brak opłaconych składek za okres jednego roku.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 14

 1. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zebranie Członków.
 2. Ukonstytuowanie władz Stowarzyszenia odbywa się podczas pierwszego posiedzenia i jest podawane do wiadomości członkom Stowarzyszenia.
 3. Wybory i ukonstytuowanie władz następuje w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie zdecyduje inaczej.

§ 15

 1. Kadencja władz trwa cztery lata.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem.
 4. Nadzwyczajne Zebranie Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków w terminie 3 tygodni od złożenia wniosku.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadawanie godności członka honorowego.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie liczby członków zarządu na daną kadencję.

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. Zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 19

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 7 – 11 osób w tym prezesa. 2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i członków zarządu.
 3. Pracą zarządu kieruje prezes.
 4. Posiedzenia zarządu zwoływane jest przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na opróżnione w trakcie kadencji miejsce w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranych przez Walne Zebranie.

§ 20

Do obowiązków i uprawnień zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Opracowywanie i realizacja planu pracy i budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładanie Walnemu Zebraniu.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
 6. Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.
 7. Zatrudnianie pracowników.
  1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
  2. Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków.
  3. w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale walnego zgromadzenia członków.
 8. Ustalanie form honorowania członków Stowarzyszenia i innych osób działających dla dobra Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych realizujących podobne cele.

§ 21

 1. Do złożenia oświadczenia woli w imieniu zarządu potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa, a w sprawach majątkowych, skarbnika.
 2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanawiania pełnomocnictw określa przedmiot i zakres pełnomocnictwa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

 1. Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności stowarzyszenia i składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 23

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności, przedkładanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 24

Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego i dwóch członków.
Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków.
 2. Rozstrzyganie sporów między członkami stowarzyszenia oraz członkami stowarzyszenia  a władzami.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Majątek stowarzyszenia jest tworzony z wpisowego, składek i opłat, darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, dochodów z majątku.
 2. Środki finansowe Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań określonych w statucie.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26 A

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 30

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia sądu rejestrowego.

 

Tekst jednolity po zmianach dokonanych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 05.06.2019 roku.

 

Prezes Stowarzyszenia
mgr Halina Caban