Senat - UPZ

Senat

Senat jest organem kolegialnym uczelni.

Do zadań Senatu Akademii Zamojskiej należy:

 1. uchwalanie i zmiana Statutu;
 2. uchwalanie i zmiana regulaminu studiów;
 3. uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni;
 5. ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni powołanych przez Senat;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;
 7. opiniowanie kandydatów na Rektora;
 8. formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 9. ustalanie wysokości pensum dla Rektora;
 10. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 11. ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, w tym przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
 12. wskazywanie, które studia mają formę studiów niestacjonarnych;
 13. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 14. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 15. zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów;
 16. opiniowanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników;
 17. zatwierdzanie regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 18. opiniowanie kandydatur na Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 19. wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej;
 20. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;
 21. uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
 22. wyrażanie opinii w sprawie zlecenia Uczelni zadań, o których mowa w art. 464 ust. l ustawy;
 23. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Do zadań Senatu należy również:

 1. określanie warunków i trybu kierowania przez Uczelnię za granicę jej pracowników i studentów;
 2. zatwierdzanie decyzji Rektora o czasowym zawieszeniu zajęć w Uczelni lub o czasowym zamknięciu Uczelni;
 3. nadawanie nazw budynkom i salom Uczelni;
 4. powoływanie członków komisji wyborczej;
 5. uchwalanie regulaminu wyborczego;
 6. opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora uczelnianego;
 7. wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora albo członków senatu, w liczbie co najmniej pięciu;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla społeczności akademickiej przedłożonych przez Rektora.

Senat Akademii Zamojskiej
Kadencja 2020-2024

  

Rektor            dr hab. Paweł Skrzydlewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 1. Dr n. med. Beata Biernacka
 2. Dr inż. Andrzej Burda
 3. Mgr piel. Elżbieta Chmiel
 4. Dr Krzysztof Okapa
 5. Mgr inż. Andrzej Podhorodecki
 6. Dr Łukasz Potocki
 7. Dr Monika Rajtak
 8. Dr inż. Katarzyna Szmidt
 9. Dr Stanisław Tryka

Przedstawiciele  pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr inż. Paweł  Chrzan
 2. Mgr inż. Elżbieta Szymanek

Przedstawiciele studentów:

      1. Karolina Grodzka
      2. Anna Litwińczuk
      3. Anna Majdan

 

Zgodnie z § 46 Statutu Uczelni, w posiedzeniach Senatu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

 1. Prorektor
 2. Kanclerz
 3. Kwestor
 4. Kierownik DNiSS
 5. Dyrektorzy Instytutów

Pobierz dokumenty