Senat - UPZ

Senat

Senat jest organem kolegialnym uczelni.

Do zadań Senatu Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu należy:

 1. uchwalanie i zmiana Statutu;
 2. uchwalanie i zmiana regulaminu studiów;
 3. uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni;
 5. ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni powołanych przez Senat;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;
 7. opiniowanie kandydatów na Rektora;
 8. formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 9. ustalanie wysokości pensum dla Rektora;
 10. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 11. ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, w tym przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
 12. wskazywanie, które studia mają formę studiów niestacjonarnych;
 13. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 14. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 15. zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów;
 16. opiniowanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników;
 17. zatwierdzanie regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 18. opiniowanie kandydatur na Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 19. wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej;
 20. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;
 21. uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
 22. wyrażanie opinii w sprawie zlecenia Uczelni zadań, o których mowa w art. 464 ust. l ustawy;
 23. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Do zadań Senatu należy również:

 1. określanie warunków i trybu kierowania przez Uczelnię za granicę jej pracowników i studentów;
 2. zatwierdzanie decyzji Rektora o czasowym zawieszeniu zajęć w Uczelni lub o czasowym zamknięciu Uczelni;
 3. nadawanie nazw budynkom i salom Uczelni;
 4. powoływanie członków komisji wyborczej;
 5. uchwalanie regulaminu wyborczego;
 6. opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora uczelnianego;
 7. wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora albo członków senatu, w liczbie co najmniej pięciu;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla społeczności akademickiej przedłożonych przez Rektora.

Skład Senatu
Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
kadencja 2017 – 2021
(skrócona do 2020)

 1. dr hab. Andrzej Samborski - Rektor
 2. prof. dr hab. Waldemar Martyn - Prorektor
 3. mgr Jerzy Korniluk – Kanclerz
 4. prof. dr hab. Henryk Chałupczak
 5. dr hab. inż. Rafał Longwic
 6. dr inż. Maria Kierepka
 7. dr Marcin Bochenek
 8. dr Monika Rajtak
 9. dr Łukasz Potocki
 10. mgr Magdalena Margol-Klimek
 11. mgr Robert Urban
 12. prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski (przedstawiciel Politechniki Lubelskiej)
 13. Kamila Luterek (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)
 14. Jolanta Jasińska (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)
 15. Oskar Małecki (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)

Pobierz dokumenty