Senat - UPZ

Senat

Senat jest organem kolegialnym uczelni.

Do zadań Senatu Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu należy:

 1. uchwalanie i zmiana Statutu;
 2. uchwalanie i zmiana regulaminu studiów;
 3. uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni;
 5. ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni powołanych przez Senat;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;
 7. opiniowanie kandydatów na Rektora;
 8. formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 9. ustalanie wysokości pensum dla Rektora;
 10. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 11. ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, w tym przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
 12. wskazywanie, które studia mają formę studiów niestacjonarnych;
 13. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 14. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 15. zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów;
 16. opiniowanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników;
 17. zatwierdzanie regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 18. opiniowanie kandydatur na Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 19. wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej;
 20. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;
 21. uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
 22. wyrażanie opinii w sprawie zlecenia Uczelni zadań, o których mowa w art. 464 ust. l ustawy;
 23. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Do zadań Senatu należy również:

 1. określanie warunków i trybu kierowania przez Uczelnię za granicę jej pracowników i studentów;
 2. zatwierdzanie decyzji Rektora o czasowym zawieszeniu zajęć w Uczelni lub o czasowym zamknięciu Uczelni;
 3. nadawanie nazw budynkom i salom Uczelni;
 4. powoływanie członków komisji wyborczej;
 5. uchwalanie regulaminu wyborczego;
 6. opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora uczelnianego;
 7. wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora albo członków senatu, w liczbie co najmniej pięciu;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla społeczności akademickiej przedłożonych przez Rektora.

Skład Senatu
Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
kadencja 2020 – 2024

Rektor:           

 • dr hab. Andrzej Samborski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • dr n. med. Beata Biernacka
 • dr inż. Andrzej Burda
 • dr Krzysztof Okapa
 • dr Łukasz Potocki
 • dr Monika Rajtak
 • dr inż. Katarzyna Szmidt
 • dr Stanisław Tryka
 • mgr piel. Elżbieta Chmiel
 • mgr inż. Andrzej Podhorodecki

Przedstawiciele  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr inż. Paweł Chrzan
 • mgr inż. Elżbieta Szymanek

Przedstawiciele studentów:

 • Karolina Grodzka
 • Anna Litwińczuk
 • Anna Majdan

 

Zgodnie z § 46 Statutu Uczelni, w posiedzeniach Senatu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

 • Prorektor
 • Kanclerz
 • Kwestor
 • Kierownik DNiSS
 • Dyrektorzy Instytutów

Pobierz dokumenty