Rys historyczny - UPZ

Rys historyczny

Rys historyczny

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku został utworzony w 2002r. jako forma pracy oświatowej Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego ,,Renesans”. Inicjatorką i organizatorką Uniwersytetu była mgr Zofia Piłat. Do współpracy przy organizacji Uniwersytetu  pozyskała wiele osób i instytucji- Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz  Zamojski Dom Kultury. Pomocy udzieliły również inne instytucje kultury, w tym Muzeum Zamojskie, Książnica Zamojska, Biuro Wystaw Artystycznych. Patronat naukowy nad Uniwersytetem objęła Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.  Uczelnia udostępniła sale wykładowe, pracownie komputerowe i zapewniła pomoc w pozyskaniu wykładowców.  W realizacji programu Uniwersytet nawiązał współpracę z innymi uczelniami wyższymi, ze środowiskiem kultury, a także placówkami służby zdrowia.

W pierwszym roku funkcjonowania Uniwersytet Trzeciego Roku liczył 73 osoby. Podstawowymi formami pracy były wykłady odbywające się dwa razy w miesiącu, gimnastyka usprawniająca, wycieczki turystyczno- krajoznawcze.  Każdego roku Uniwersytet rozwijał się zarówno pod względem form pracy jak też  liczby uczestników. W strukturze Towarzystwa Społeczno -Kulturalnego ,,Renesans” funkcjonował do maja 2006r. Z dniem 1 czerwca 2006r. podjęto  decyzję o przekształceniu Uniwersytetu w organizację pozarządową, w celu uzyskania osobowości prawnej.

W dniu 10 października 2006r. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał  postanowienie o wpisie Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000265730.  Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie uzyskało w 2015 roku.

W jubileuszowym 2017  roku odbyła się uroczystość podsumowująca 15-letnią działalność Uniwersytetu. Podziękowano Pani Zofii Piłat za wkład pracy, za zorganizowanie i wieloletnie kierowanie Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W uznaniu zasług nadano tytuł ,,Honorowy Prezes Stowarzyszenia”

Dnia 29 maja 2017r. na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku wybrana została mgr Halina Caban.

Obecnie Uniwersytet liczy ok.300 osób. Kontynuowana jest działalność edukacyjno-aktywizująca seniorów, wprowadzane są też nowe formy pracy. Słuchacze mają do wyboru wykłady audytoryjne z różnych dziedzin wiedzy: prawa, ekonomii, historii, medycyny,  wykłady i seminaria z literatury, historii sztuki, wiedzy o regionie. Chętne osoby uczestniczą w zajęciach  sprawnościowych (gimnastyka, nordic walking), uczą się języków obcych, obsługi komputera i korzystania z internetu. Funkcjonują zespoły zainteresowań - malarstwo, rękodzieło artystyczne, zespół wokalny i teatralny. Tradycją Uniwersytetu są wycieczki krajowe, zagraniczne, rajdy turystyczne, spotkania świąteczne, okazjonalne, wakacyjne. Zespół redakcyjny każdego roku wydaje Biuletyn „Głos Zamojskiego UTW”, w którym prezentowane są ważne dla nas wydarzenia, sylwetki ludzi i ich pasje.

Od dnia 10 grudnia 2021r.  Patronat naukowy nad Uniwersytetem  objęła Akademia Zamojska.  Uczelnia w miarę możliwości udziela wsparcia zapewniając  nieodpłatnie kadrę wykładowców na wykłady dla słuchaczy naszego Uniwersytetu oraz udostępniając sale wykładowe.

 Aktualizacja, grudzień 2021r.