Regulamin - UPZ

Regulamin

REGULAMIN

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH    

UCZELNI PAŃSTWOWEJ im. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

 

 

 

 1. Przepisy ogólne
 1. Podstawę   prawną   działalności   Studium   Języków   Obcych,   zwanego   dalej   „Studium” lub „SJO ”stanowią następujące akty prawne:

a)   Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym(t.j.Dz.U.z23maja 2012 r., poz. 572 zpóźn.zm.),

b)   Statut Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu,

c)   Niniejszy regulamin.

 1. Studium jest jednostką ogólnouczelnianą Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu.
 2. Studium prowadzi działalność dydaktyczną w   formie   lektoratów   języków   obcych dla  studentów Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w  Zamościu  z  uwzględnieniem zaliczeń  semestralnych i egzaminów końcowych.
 3. Studium propaguje i  nadaje właściwą  rangę  nauczaniu  języków obcych  w Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu.

 

II.Organizacja zajęć z języków obcych

 1. Student studiów stacjonarnych I stopnia odbywa zajęcia w wymiarze:210godzin dydaktycznych dla kierunku Pedagogika, 240 godzin dydaktycznych dla kierunku Turystyka i Rekreacja oraz 120 godzin dydaktycznych dla pozostałych kierunków realizowanych w ciągu 4 semestrów.
 2. W poszczególnych semestrach kształcenia studenci realizują wymiar godzin zgodny z planem studiów na poszczególnych kierunkach.
 3. Realizacja zajęć w ramach lektoratu języka obcego na studiach I stopniarozpoczyna się od semestru I.
 4. Każdy student I roku ma obowiązek dokonać wyboru lektoratu języka obcego poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w deklaracji.
 5. Student,który powtarza semestr,powraca z urlopu,przenosi się z innej uczelni lub wznawia  studia  ma  obowiązek  niezwłocznie  zgłosić  się  do  kierownika  SJO i dokonać zapisu na lektorat.
 6.  Studenci mają możliwość wyboru języka angielskiego,niemieckiego lub rosyjskiego, o ile plan studiów nie przewiduje inaczej.
 7. Przydział do grup językowych odbywa się na podstawie deklaracji wyboru języka obcego  oraz wyników uzyskanych na świadectwie szkolnym (maturalnym) i dodatkowych umiejętności.
 8. Ostateczną  decyzję  o  przydziale  do  grupy  na  deklarowanym  poziomie  języka podejmuje kierownik SJO.
 1. Zmiana grupy lektoratowej  przez studenta jest możliwa tylko w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach za zgodą Kierownika SJO nie później niż w pierwszym miesiącu trwania semestru.
 2. Niedopuszczalne są samowolne zmiany grup.Osobą upoważnioną do dokonywania zmian w grupach jest kierownik SJO.

11. CelemkażdegolektoratujestosiągnięcieprzezstudentapoziomuB2Europejskiego

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

12. Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z § 11 Regulaminu studiów Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu.

13. Student ma obowiązek posiadania na zajęciach określonych przez lektora materiałów dydaktycznych oraz aktywnego udziału w zajęciach.

 1. Lektoraty realizowane są według efektów kształcenia (słownictwo specjalistyczne) zawartych w kartach przedmiotu dla danego kierunku studiów.

15. Zaliczenie lektoratu odbywa na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru i obejmuje język ogólny oraz język specjalistyczny zgodny z kierunkowymi efektami kształcenia. 

 

 1. Egzamin końcowy z języka obcego

 

1. Egzamin końcowy obejmuje język ogólny zrealizowany podczas czterech semestrów na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

2. Część pisemna egzaminu zawiera następujące części: czytanie, słuchanie, część leksykalno-gramatyczną, pisanie.

 1. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie przez studenta powyżej 50% punktów możliwych do zdobycia.

4. Punktacja ocen z egzaminu z lektoratu z języka obcego przedstawia się następująco:

0 – 50% ndst                           51% – 60% dst                   61% – 70% dst +

71% –  80% db                         81% – 90% db+                   91% –  100% bdb

 

5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu, student ma prawo przystąpić do sesji poprawkowej zgodnie z pkt. V. Regulaminu studiów Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu.

 

IV. Konsultacje u lektorów języków obcych

 

Wszyscy  lektorzy  są  zobowiązani   do odbywania konsultacji.Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze 90min.tygodniowo,pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych 30-45 min. tygodniowo, w zależności od obciążenia dydaktycznego.

 

V.Zwolnienie z zajęć językowych i egzaminu

 

 1. Studenci,którzyzarejestrująwSJOcertyfikatjęzykowynapoziomieconajmniejB2 mogą,za zgodą Kierownika SJO,uzyskać zaliczenie lektoratu począwszy oddanego semestru oraz zaliczenie egzaminu końcowego danego języka pod warunkiem, że uzupełnią wiedzę o kierunkowe efekty kształcenia poprzez zaliczenie słownictwa specjalistycznego.
 2. Studentowi pozostaje prawo wyboru przepisania oceny z certyfikatu lub przystąpienia do  egzaminu kończącego lektorat.
 3. O zwolnienie z udziału w zajęciach językowych oraz przepisanie oceny mogą ubiegać się  studenci,  którzy  zaliczyli  lektorat  w  innej  uczelni.  Warunkiem  zwolnienia z udziału jest odpowiednia ilość godzin odbytych na innej uczelni, punktów ECTS oraz uzupełnienie wiedzy o kierunkowe efekty kształcenia poprzez zaliczenie słownictwa specjalistycznego na Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach  nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym(t.j.Dz.U. z23maja2012r.,poz. 572zpóźn. zm.),Statucie Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu,Regulaminie Studiów w Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu oraz Zarządzeniach Rektora Uczelni Państwowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu.