Regulamin SWF - UPZ

Regulamin SWF

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu

Studium Wychowania Fizycznego jest jednostką ogólnouczelnianą, realizującą przedmiot wychowanie fizyczne zgodnie z planami studiów na poszczególnych kierunkach.

I. Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego

 1. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są z uwzględnieniem zainteresowania studentów i możliwości organizacyjnych Studium Wychowania Fizycznego.
 2. W ramach zajęć wychowania fizycznego tworzone są grupy tematyczne z podziałem na dyscypliny takie jak: gry zespołowe, tenis stołowy, lekka atletyka, pływanie, aqua aerobic, fitness-aerobic, ćwiczenia gimnastyczne i siłowe, zajęcia wyjazdowe w tym: spływy kajakowe, rajdy rowerowe, obozy sportowe.
 3. Na zajęciach organizacyjnych studenci zapisują się do wybranych grup tematycznych, które obowiązują przez cały rok studiów.

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego

 1. Studentów obowiązuje aktywny udział w zajęciach oraz terminowe wypełnianie wszystkich obowiązków zgodnie z Regulaminie Studiów Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 2. Studentów obowiązuje strój sportowy, stosowanie się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia i bezpieczne zachowanie się w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 3. Zajęcia realizowane są według efektów uczenia się zawartych w kartach przedmiotu dla danego kierunku studiów.
 4. Zajęcia odbywają się co tydzień, za wyjątkiem grup wyjazdowych, gdzie program wychowania fizycznego realizowany jest w czasie całego pobytu na wyjeździe.
 5. Dla studentów z ograniczonymi możliwościami ruchowymi mogą być zorganizowane grupy zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych. Zakwalifikowanie studenta do tego typu grupy może nastąpić po przedstawieniu Kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty, określającego przeciwwskazania i zakres możliwości ruchowych.
 6. Student może być zwolniony z wykonywania zajęć fizycznych w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych. Po przedstawieniu Kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego zaświadczenia od lekarza specjalisty. W tym przypadku zaliczenie odbywa się w innej formie sprawdzającej efekty uczenia się.
 7. Na zajęciach określone są elementy na sprawdzian umiejętności praktycznych i teoretycznych jako obowiązkowe do zaliczenia.
 8. Frekwencja na zajęciach musi być zgodna z Regulaminem Studiów Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica z Zamościu.
 9. Szczegółowe kryteria uzyskiwania zaliczeń są zgodne z metodami oceny efektów uczenia się, zawartymi w kartach przedmiotu.

    Kierownik Studium
Wychowania Fizycznego
    dr Krzysztof Okapa