Rada Uczelni - UPZ

Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem powołanym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2019 r., poz.1668).

W skład Rady Uczelni wchodzą 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni, 3 osoby ze wspólnoty Uczelni oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii Uczelni,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni,
 • monitorowanie zarządzania Uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
 • wykonywanie innych czynności wskazanych w Statucie Uczelni.

Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Skład Rady Uczelni na kadencję od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.:

 • spoza wspólnoty Uczelni
  • mgr Lech Szopiński – Przewodniczący Rady Uczelni
  • mgr Beata Chmura
  • mgr inż. Piotr Szarafin
 • ze wspólnoty Uczelni:
  • dr hab. Witold Mozgawa
  • dr inż. Katarzyna Szmidt
  • mgr Jerzy Korniluk
 • przewodnicząca Samorządu Studenckiego
  • Kamila Luterek