Rada Uczelni - UPZ

Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem powołanym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2019 r., poz.1668).

Rada Uczelni

kadencja 2021-2024

 

Spoza wspólnoty Uczelni:

 • mgr Lech Szopiński – Przewodniczący Rady Uczelni
 • mgr Beata Chmura
 • mgr inż. Piotr Szarafin

Ze wspólnoty Uczelni:

 • dr Małgorzata Niedźwiedź
 • dr inż. Katarzyna Szmidt
 • mgr Jerzy Korniluk

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

 • Karolina Grodzka

 

Do zadań i kompetencji Rady Uczelni należy:

 1. Opiniowanie projektu strategii Uczelni.
 2. Opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni.
 3. Opiniowanie projektu statutu.
 4. Monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, w tym: opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
 5. Monitorowanie zarządzania Uczelnią.
 6. Wskazanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat.
 7. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora.
 8. Składanie wniosku do Ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora.
 9. Przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego.
 10. Wyrażenie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora.
 11. Dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni.
 12. Uchwalanie i przedkładanie Ministrowi programu naprawczego.
 13. Przedkładanie Ministrowi rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego.
 14. Wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Uczelni, w przypadku gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2000000 zł.