- UPZ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (ogólna)

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Zamojska, adres ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, mail: rektorat@akademiazamojska.edu.pl, tel. 84 638 34 44.

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres: ul. Pereca 2, 22–400 Zamość lub mailem na konto: iod@akademiazamojska.edu.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących obszarach:

Zadania uczelni

 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Do podstawowych zadań Akademii należy: prowadzenie kształcenia na studiach (w tym podyplomowych i innych formach kształcenia), prowadzenie działalności naukowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Umowy

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zgoda osoby, której dane dotyczą

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie, w celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (np. badanie losów absolwenta, zgłoszenie udziału w konferencji, cele marketingowe itp.).

Żywotne interesy

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Interes publiczny

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO (np. w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego).

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, prowadzenie korespondencji).

Media społecznościowe

 • w zakresie działania w mediach społecznościowych administrator przetwarza dane osobowe w celu: prowadzenia profilu/kanału w mediach społecznościowych, kontaktu z użytkownikami, informowania o aktywności administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres:

 • wynikający bezpośrednio z przepisów prawa (np. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawa Kodeks pracy, przepisy rachunkowe i podatkowe, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 • realizacji zawartej umowy;
 • wynikający bezpośrednio z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, która została udzielona administratorowi;
 • niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym;
 • aktywności związanej z profilem/kanałem społecznościowym, do czasu usunięcia konta z profilu/kanału społecznościowego.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, itp.

Państwa dane mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez Administratora, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało to z zawartej umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO (w zależności od celu i podstawy prawnej) mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz innych regulacji oraz do wykonania zawartej umowy jest niezbędne. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Pobierz dokumenty