- UPZ

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu przy ul. Pereca 2,
mail: rektorat@upz.edu.pl

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres: ul. Pereca 2, 22–400 Zamość lub mailem na konto: iod@upz.edu.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- nawiązania i realizacji umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie prawa pracy i/lub porozumień zbiorowych, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także zakończeniem zatrudnienia stosunku pracy (art.6 ust.1 lit.c RODO);
- podnoszenia Państwa kwalifikacji zawodowych (art.6 ust.1 lit.f RODO);
- zapewnienia dostępu do pakietów rekreacyjno-sportowych, ubezpieczenia grupowego(podstawa art.6 ust.1 lit.a RODO);
- reprezentowania Pracodawcy przed organami publicznymi lub innymi podmiotami, o ile wynika to z powierzonych Państwu zadań lub wydanych przez Pracodawcę poleceń (6 ust.1 lit.f RODO);
- prowadzonego przez Pracodawcę monitoringu wizyjnego w celu ochrony bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Uczelni (art.6 ust.1 lit.f RODO);
- korzystania z pomocy socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (art.6 ust.1 lit.c RODO);
- na które Państwo wyrażą zgodę (art.6 ust.1 lit.a lub art.9 ust.2 lit.a RODO);
- wypełnienia obowiązku i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art.9 ust.2 lit.b RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
- podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia – podwykonawcy;
- podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, szkoleniowe;
- podmioty współpracujące z administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, ubezpieczeniowych i systemów informatycznych;
- inni administratorzy danych, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczyciele, organy administracji państwowej, sądy, komornicy, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zawarte w aktach osobowych oraz dokumentacji powypadkowej, ubezpieczeniowej, podatkowej, pozostałej związanej z wykonywaniem umowy o pracę będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (50 lat w przypadku pracowników zatrudnionych do 31 grudnia 2018 r. i 10 lat dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.), a w przypadku braku konkretnego przepisu przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń + 12 miesięcy kalendarzowych, a w przypadku toczącego się postępowania do 10 lat od jego prawomocnego zakończenia lub do czasu wygaśnięcia roszczenia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub do momentu ustania celu, dla którego były przetwarzane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na rektorat@upz.edu.pl lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod adresem ul. Pereca 2, 22 – 400 Zamość.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Pobierz dokumenty