Pedagogika
Pedagogika - UPZ

Pedagogika

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

specjalności:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
  • edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza" po ukończeniu studiów w Uczelni Państwowej w Zamościu uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i pieczy zastępczej, metodyki: pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej; profilaktykę i terapię uzależnień; podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego; etykę asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przykładowe miejsca pracy: piecza zastępcza, środowiskowy dom opieki nad dzieckiem, środowiskowy ośrodek opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlica środowiskowa, instytucja wychowania pozaszkolnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, szkoła poziomów kształceni, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, instytucja pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, organizacje pozarządowa, stowarzyszenie, fundacje. Przykładowe stanowiska: asystent rodziny, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej/ośrodkach wsparcia społecznego.

Druga specjalność kierunku pedagogika - „edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi” kierowana jest szczególnie do osób planujących pracę związaną z edukacją dorosłych, organizacją czasu wolnego i organizacją pracy z osobami starszymi. Studenci kierunku pedagogika wybierając tę specjalność zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą uczestnictwa osób dorosłych w edukacji, specyfiki funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych okresach dorosłości, specyfiki kształcenia oraz uczenia się osób dorosłych. Absolwent po ukończeniu studiów uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące zagadnienia dotyczące przygotowania psychologiczno-pedagogicznego edukacji dorosłych i osób starszych, w zakresie andragogiki i metodyki pracy z osobami starszymi, metod aktywizacji społecznej i nowoczesnych technologii, mediacji, negocjacji i komunikacji interpersonalnej, projektowania kształcenia i samorozwoju człowieka dorosłego, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, polityki społecznej i prawa, edukacji medialnej, metodyki zarządzania czasem wolnym, terapii zajęciowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz współpracy ze środowiskiem. Absolwenci Uczelni Państwowej w Zamościu dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu uzyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga. Będą przygotowani do pracy z dorosłymi i osobami starszymi, uzyskają m.in. przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dorosłymi i ludźmi starszymi, uprawnienia do organizowania współpracy między placówkami socjalnymi a rodziną i środowiskiem lokalnym, organizowania różnorodnych form aktywności dorosłych i osób starszych w pracy środowiskowej, umiejętności prowadzenie terapii zajęciowej. Będą posiadać umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb osób dorosłych i starszych oraz projektowania i realizowania różnorodnych działań aktywizujących tą grupę społeczną w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego oraz projektowania kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji skierowanych do osób dorosłych.