O wydawnictwie
O wydawnictwie - UPZ

O wydawnictwie

„OFFICINA SIMONIDIS” - Wydawnictwo Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu (do 31 sierpnia 2019 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu). Dyrektorem Wydawnictwa, od początku jego istnienia, jest prof. dr hab. Henryk Chałupczak - tel. 605 455 144; mail: henryk.chalupczak@upz.edu.pl

Wydawnictwo „OFFICINA SIMONIDIS” jest bardzo ważnym elementem misji i strategii Uczelni. Zostało utworzone w roku akademickim 2006/2007 i służy realizacji celów statutowych Uczelni, w tym popularyzacji wyników badań nauczycieli akademickich oraz budowie jej pozycji naukowej. Od początku funkcjonowania nawiązuje do tradycji Akademii Zamojskiej, stale i z sukcesami rozwija działalność publikacyjną. Posiada reprezentatywną dla charakteru Uczelni Radę Programową. W jej skład wchodzą przedstawiciele uznanych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy: prof. dr Nataliya Teres (UN Kijów), prof. dr Juergen Beschoerner (FH Bund Berlin), prof. dr hab. Edward Fiała (KUL Lublin), prof. dr hab. Jerzy Hetman, przewodniczący (UP Lublin), prof. dr hab. Jan Jachymek (Zamość), prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Wrocław), prof. dr Ihor Pasichnyk (OA Ostrog), prof. dr Wojciech Nowicki (UPZ). Wszystkie kwalifikowane do druku publikacje podlegają systemowi recenzji. Zasady redakcyjne są w całej pełni podporządkowane idei przestrzegania dobrych obyczajów wydawniczych. Są one dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa.

Działalność Wydawnictwa „OFFICINA SIMONIDIS” realizowana jest w ramach, od początku istniejących, następujących serii wydawniczych:

 • „MATERIAŁY INFORMACYJNE”
 • „CZASOPISMA”
 • „MATERIAŁY INFORMACYJNE”
 • „MONOGRAFIE I OPRACOWANIA”
 • „MATERIAŁY INFORMACYJNE”
 • „PODRĘCZNIKI”
 • „MATERIAŁY INFORMACYJNE”
 • „SPRAWOZDANIA”
 • „MATERIAŁY INFORMACYJNE”

Uczelnia i Wydawnictwo „OFFICINA SIMONIDIS” szczycą się tym, iż wydają dwa czasopisma naukowe - „FACTA SIMONIDIS” (do numeru 11 jako „FACTA SIMONIDIS. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”) oraz „Studia Żydowskie. Almanach”. To swoisty ewenement wśród wyższych szkół zawodowych w Polsce.

„FACTA SIMONIDIS” - to rocznik, obecnie za rok 2019 ukazał się numer 12, który jest przygotowywany z uwzględnieniem wszelkich standardów pozwalających aspirować mu do grona uznanych i punktowanych czasopism naukowych. Od roku 2011 znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie publikacje na jego łamach uzyskują 8 punktów. Wszystkie publikowane artykuły i materiały poddane są systemowi recenzji, zawierają tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, podawane są też afiliacje i e-maile autorów. W skład Rady Programowej wchodzą reprezentanci wielu uznanych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, m.in.: prof. dr hab. Ivan Pankevych (UN Lwów), prof. dr Juergen Beschoerner (FH Bund Berlin), prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Wrocław), prof. dr hab. Waldemar Martyn (UPZ) – przewodniczący; prof. dr Ihor Pasichnyk (OA Ostrog), prof. dr Nataliya Teres (UN Kijów), prof. dr hab. Wojciech Nowicki (UPZ). Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Henryk Chałupczak, członkami Redakcji są: dr Jacek Danel, dr hab. Henryk Duda, dr Justyna Misiągiewicz, dr Beata Rodzik, mgr Małgorzata Samulak-Piłat, zaś Sekretarzem Redakcji jest dr Ewa Pogorzała. Pełnotekstowe wersje czasopisma dostępne są na stronie internetowej Uczelni.

Do roku 2018 czasopismo miało pełny tytuł: „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”. W roku 2019, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonała się zmiana nazwy Uczelni jako wydawcy na: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. W konsekwencji nastąpiło też skrócenie tytułu czasopisma na: „Facta Simonidis”.

Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach, np. Index Copernicus, ICM, CEJSH. Index Plus.

„STUDIA ŻYDOWSKIE. Almanach” – to rocznik naukowy poświęcony szeroko rozumianej problematyce żydowskiej, otwarty zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów. Obecnie ukazał się numer 9. Czasopismo wypełnia lukę na rynku wydawniczym, a zarazem jest doskonałym narzędziem promocji Uczelni. Dla tej inicjatywy wydawniczej pozyskano badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. W Radzie Redakcyjnej zasiadają m.in.: Natalia Aleksiun (Touro Jewish College, New York), Henryk Chałupczak (UPZ/UMCS Lublin), Semyon Goldin (Hebrew University, Jerusalem), Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki), istorii ŻydówKonrad Zieliński (UMCS Lublin – przewodniczący Rady), Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa). W periodyku, poza materiałami dotyczącymi miasta Zamościa i regionu, publikowane są teksty dotyczące szeroko rozumianej kultury i historii Żydów, współczesnych relacji polsko-żydowskich oraz studia dotyczące Izraela i problematyki bliskowschodniej. Z uwagi na wspaniałe dziedzictwo kulturowe miasta, fakt obecności zamojskiej starówki na liście UNESCO, drukowane są również teksty dotyczące historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i kultury żydowskiej. Pełnotekstowe wersje czasopisma dostępne są na stronie internetowej Uczelni.

W ramach serii wydawniczej „MONOGRAFIE I OPRACOWANIA” Wydawnictwo wydało prawie sto prac zwartych, w tym m.in.:

 • Ewa Pogorzała, Mniejszości narodowe i etniczne w polityce oświatowej państwa polskiego w latach 1944 – 1966, Zamość 2009;
 • Literackie twarze Zamojszczyzny, red. H. Duda i E. Fiała, Zamość 2009;
 • Włodzimierz Spaleniak, Emigracja sezonowa polskich robotników rolnych do Niemiec /1919 – 1939/, Zamość 2010;
 • Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010;
 • Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. H. Chałupczak, J. Misiagiewicz, E. Balashov, Zamość 2010;
 • Język polski. Współczesność – historia, red. H. Duda, W. Książek – Bryłowa, Zamość 2010;
 • Małgorzata Samujło, Jakość i efektywność programów praktyk pedagogicznych w percepcji studentów specjalności nauczycielskiej i nauczycieli – opiekunów praktyk w szkołach. Raport z badań, Zamość 2011;
 • Dorota Pankowska, Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela. Raport z analizy programów praktyk pedagogicznych, Zamość 2011;
 • Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw. Uwarunkowania i perspektywy dla regionu. Inauguracja laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ Zamość, red. T. Hejwowski, Zamość 2011; Tożsamość i transgresja w literaturze, red. E. Fiała, W. Nowicki, M. Sajewicz, Zamość 2011;
 • Irena Kurzępa, Ewolucja statusu społecznego i współczesne aspiracje życiowe kobiet na przykładzie Zamojszczyzny, Zamość 2011;
 • Jacek Danel, Słownik Biograficzny Drugiej Wielkiej Emigracji 1945 – 1990, t. I, Zamość 2011;
 • Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2011;
 • Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Polsko – ukraińskie debaty studenckie, red. Ł. Potocki, A. Rybak, Zamość 2011;
 • Łukasz Potocki, Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, Zamość 2012;
 • European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Zamość 2012;
 • Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Polsko – ukraińskie debaty studenckie, red. Ł. Potocki, A. Rybak, Zamość 2012;
 • Linguistic Meetings Across Borders, red. K. Jaskuła, W. Malec, Zamość 2012;
 • Ewa Korniłłowicz, Ludność niemiecka na terenie województwa lubelskiego w latach 1918 – 1945, Zamość 2013;
 • Grzegorz Dutka, Strategie migracyjne młodych Polaków w okresie poakcesyjnym. Konteksty lokalne i regionalne /na przykładzie mieszkańców średniego miasta/, Zamość 2014;
 • Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność - otoczenie, red. W Martyn, M. Wiśniewski, M. Skorniewski, Zamość 2013;
 • Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2013;
 • Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej. Polsko – ukraińskie debaty studenckie, red. Ł. Potocki, A. Rybak, Zamość 2013;
 • Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, red. H. Chałupczak, I. Kurzępa, E. Pogorzała, Zamość 2014;
 • Poland in the European Union: Ten Years of Active Membership, red. H. Chałupczak, P. Tosiek, E. Pogorzała, Zamość 2015;
 • Polityka wpływu w stosunkach międzynarodowych. Polsko - ukraińskie dysputy studenckie, red. Ł Potocki, A. Rybak, Zamość 2015;
 • Wojciech Kozak, Mitologiczna wizja świata w twórczości Josepha Conrada, Zamość 2015;
 • Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Zamość 2016;
 • Marcin Bochenek, Karol Korner, Turystyka w edukacji szkolnej Polski i Słowacji, Zamość 2016;
 • Marcin Bochenek, Karol Korner, Obozy wędrowne we współczesnej turystyce, Zamość 2016;
 • Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, Mariusz Koper, wyd. 2, Zamość 2016;
 • Nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej, red. Z. Kazanowski, J. Skwarek, Zamość 2017;
 • Współczesne stosunki transatlantyckie. Polsko-ukraińskie dysputy studenckie., red. Ł. Potocki, V. Lebediuk, Zamość 2017.
 • Małgorzata Niedźwiedź, Podmioty polityki bezpieczeństwa narodowego nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych we współczesnej Polsce, Zamość 2018;
 • Waldemar Martyn, Bożena Niemczuk, Ekologia i ochrona środowiska. Kompendium, Zamość 2018;
 • Tadeusz Compa, Teorie i strategie bezpieczeństwa. Podręcznik, Zamość 2018;
 • Nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej, red. Z. Kazanowski, J. Skwarek, Zamość 2017;
 • Europa Środkowo – Wschodnia w procesach transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2018;
 • Europa Środkowo – Wschodnia w procesach transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2018;
 • Tadeusz Compa, Infrastruktura bezpieczeństwa państwa, Zamość 2019.

W ramach serii „MONOGRAFIE I OPRACOWANIA”, „Officina Simonidis” poza monografiami autorskimi, finalizującymi wieloletnie badania, wydaje dwie swoiste serie.

W ramach pierwszej ukazało się pięć tomów monografii o charakterze zbiorowym, będących pokłosiem organizowanych co dwa lata międzynarodowych sesji naukowych pod wspólnym tytułem: Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Poszczególne tomy dotyczą kolejno wymiarów: politycznego, kulturowego, społecznego, bezpieczeństwa oraz gospodarczego. Prace te zostały przygotowywane przez Zakład Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, we współpracy z Zakładem Stosunków Międzynarodowych i Zakładem Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie oraz Wydziałem Menedżmentu Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu /Ukraina/.

Druga seria, także już pięciotomowa, obejmuje Polsko–ukraińskie dysputy studenckie. Kolejne tomy, pod redakcją dr. Łukasza Potockiego i dr. Andrija Rybaka, dotyczyły następujących zagadnień: tom I - Dylematy współczesnych stosunków międzynarodowych, Zamość 2011; tom II - Współczesne problemy funkcjonowania społeczeństw, państw i organizacji międzynarodowych, Zamość 2012; tom III - Transformacja systemowa i procesy integracji we współczesnej Europie Środkowo – Wschodniej, Zamość 2013; tom IV - Polityka wpływu w stosunkach międzynarodowych, Zamość 2015; tom V - Współczesne stosunki transatlantyckie, Zamość 2017.

W ramach serii wydawniczej „PODRĘCZNIKI” wydanych zostało kilkadziesiąt pozycji, w tym m.in.:

 • Aleksander Nieoczym, Podstawy konstrukcji maszyn. Przewodnik do ćwiczeń projektowych, Zamość 2010;
 • Waldemar Martyn, Ekologia w polityce, Zamość 2010;
 • Florian Parnicki, Marcin Bochenek, Obóz letni, zimowy i wędrowny, Zamość 2012;
 • Antoni Grzesiuk, Środki dydaktyczne w edukacyjnej infrastrukturze medialnej, Zamość 2012;
 • Florian Parnicki, Marcin Bochenek, Obóz letni, zimowy i wędrowny, wydanie 2, Zamość 2012;
 • Antoni J. Grzesiuk, Janusz Z. Szatkowski, Metodyka wychowania komunikacyjnego, Zamość 2013;
 • Makhaylo Pashechko, Jarosław Bartnicki, Marcin Barszcz, Zbigniew Kiernicki, Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich – MathCad, Zamość 2013;
 • Urszula. Parnicka, Florian Parnicki, Aktywny senior, Zamość 2013;
 • Irena Kurzępa, Podstawy filozofii i etyki, Zamość 2014;
 • Marcin Bochenek, Przemysław Kędra, Karol Kornel, Obozy wędrowne, Zamość 2014;
 • Zbigniew Kiernicki, Aleksander Nieoczym, Podstawy budowy pojazdów, Zamość 2016;
 • Stanisław Tryka, Przewodnika do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, Zamość 2016;
 • Antoni Grzesiuk, Podstawy dydaktyki, Zamość 2015;
 • Bronisław Samujło, Tomasz Garbacz, Materiały polimerowe. Ćwiczenia laboratoryjne, Zamość 2016;
 • Florian Parnicki, Narciarstwo zjazdowe w praktyce. Podręcznik instruktora, Zamość 2015.
 • Tadeusz Compa, Teorie i strategie bezpieczeństwa. Podręcznik, Zamość 2018;
 • Waldemar Martyn, Bożena Niemczuk, Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody. Podręcznik dla studentów, Zamość 2019.

Kontakt

„OFFICINA SIMONIDIS”
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel./fax +48 84 638 35 00
e-mail: henryk.chalupczak@upz.edu.pl; henrykchalupczak@wp.pl; rektorat@upz.edu.pl