Zapraszamy na studia podyplomowe
Zapraszamy na studia podyplomowe - UPZ

Zapraszamy na studia podyplomowe

Akademia Zamojska zaprasza na bezpłatne, kwalifikacyjne studia podyplomowe WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających wykształcenie wyższe (kwalifikacja co najmniej na poziomie 6 uzyskana w systemie szkolnictwa wyższego i nauki), posiadających przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) które ukończyły studia na kierunku psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, fizjoterapia, zatrudnionych w szczególności w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych; nauczycieli, którzy mają doświadczenie w pracy z małym dzieckiem, z placówek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, nie posiadający kwalifikacji z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju, którzy uzyskają kompetencje i umiejętności w zakresie:

- promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece, wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii;

- zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe);

- współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju;

- koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem;

- realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami WWR;

- koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki, wsparcia i dostępności;

- optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.

 

Studia będą trwały 4 semestry.

Program studiów obejmuje 1065 godzin, w tym 825 godzin zajęć dydaktycznych i 240 godzin praktyki zawodowej.

Studia realizowane będą w okresie: od 03.2022 do 31.12.2023

Liczba miejsc: 50

Więcej informacji dotyczących kierunku oraz zasad rekrutacji znajduje się na stronie https://upz.edu.pl/wykaz-kierunkow/

Nabór kandydatów rozpocznie się od 14.03.2022, od godziny 10.00.

Zapraszamy do aplikowania: https://irk.upz.edu.pl