Wydawnictwo jest bardzo ważną częścią Uczelni
Wydawnictwo jest bardzo ważną częścią Uczelni - UPZ

Wydawnictwo jest bardzo ważną częścią Uczelni

Jest od bardzo dawna normą w środowisku akademickim, nie tylko w Polsce, że każda szanująca się uczelnia wyższa aspiruje do posiadania w swojej strukturze wydawnictwa naukowego – mówi prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak, dyrektor Wydawnictwa Naukowego „Officina Simonidis”, działającego w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Panie Profesorze proszę powiedzieć, czym zajmuje się Wydawnictwo Naukowe „Officina Simonidis”?

Wydawnictwo Naukowe „Officina Simonidis”, istniejące od roku 2006,  spełnia kilka funkcji ważnych dla Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Podstawowa to budowa pozycji naukowej Uczelni oraz publikowanie wyników badań jej pracowników w postaci monografii, artykułów, opracowań, czy też podręczników akademickich. Tym samym, dając możliwość publikacji, stymuluje i wpływa na rozwój badań naukowych, wiążących się najczęściej z problematyką realizowanych kierunków studiów. Należy też dodać, że daje możliwość publikacji dla badaczy spoza Uczelni, uczestniczy w wymianie naukowej z podobnymi wydawnictwami w Polsce i za granicą. Według mojej oceny, od początku funkcjonowania, stale i z sukcesami rozwija swoją działalność publikacyjną. Jest ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane  monografie naukowe, posiada Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 44300 – co oznacza, że ma przypisaną wysoką punktację - 80 punktów.

 

Jak doszło do powstania Wydawnictwa?

Jest od bardzo dawna normą w środowisku akademickim, nie tylko w Polsce, że każda szanująca się uczelnia wyższa aspiruje do posiadania w swojej strukturze wydawnictwa naukowego. Także władze naszej Uczelni, wtedy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  ujęły to wyzwanie w swojej misji i strategii działania. W tych dyskusjach i pracach uczestniczyłem także i ja, jako Prorektor. Odwołaliśmy się wtedy do historii Akademii Zamojskiej, która także posiadała swoje wydawnictwo, sięgnęliśmy też do rozwiązań funkcjonujących już w najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Zdecydowaliśmy, że nazwa wydawnictwa będzie bezpośrednio odwoływać się do symboliki Akademii Zamojskiej. W mojej ocenie Wydawnictwo Naukowe „Officina Simonidis” jest, tak jak zakładaliśmy, bardzo ważną częścią Uczelni, podmiotem rozpoznawalnym w środowisku, budującym pozytywny i akademicki wizerunek naszej Uczelni.

Poza kierowaniem wydawnictwem jest Pan Profesor również redaktorem naczelnym pisma „Facta Simonidis”, które w roku 2011 znalazło się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wysoką punktacją, a obecnie zabiega o ujęcie w nowym wykazie czasopism wysoko punktowanych. Co daje autorom publikacja na jego łamach?

Tu są dwie kwestie wymagające wyjaśnienia. Pierwsza to  wykazy czasopism z przypisaną im liczbą punktów. W Polsce niestety te wykazy zmieniają się arbitralnie. Redakcja „Facta Simonidis”, spełniając wszelkie kryteria, aspiruje obecnie o ujęcie naszego tytułu w nowym wykazie z wysoką liczbą punktów. Drugi wątek łączy się z pierwszym. Autorzy tekstów zabiegają o publikacje w naszym czasopiśmie, bo ma uznaną renomę jako czasopismo naukowe z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Ma liczącą się już historię - wychodzi jako rocznik od 13 lat, posiada reprezentatywną dla charakteru pisma Radę Programową. W jej  skład wchodzą przedstawiciele uznanych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, a wszystkie kwalifikowane do druku publikacje podlegają systemowi recenzji. Chcę też dodać, że zasady redakcyjne stosowane w „Facta” są w całej pełni podporządkowane idei przestrzegania dobrych obyczajów wydawniczych.

Jak wiele publikacji wydało w swojej historii wydawnictwo „Officina Simonidis”?

Działalność Wydawnictwa „Officina Simonidis” realizowana jest w ramach następujących serii wydawniczych: „Czasopisma”, „Monografie i Opracowania”, „Podręczniki”,  „Sprawozdania”,  „Materiały Informacyjne”. Dotychczas wydanych zostało grubo ponad sto tytułów prac zwartych, a więc tak monografii, opracowań jak i podręczników. Osobiście chciałem wyeksponować fakt, którym szczycą się także władze Uczelni, wydawania od ponad 10 lat dwóch czasopism: wspomnianego wyżej rocznika  „Facta Simonidis” oraz rocznika „Studia Żydowskie. Almanach”. To swoisty ewenement wśród wyższych szkół zawodowych  Polsce.

Który z tytułów wydanych przez „Officina Simonidis” cieszył się największym zainteresowaniem, sprzedażą?

Z tytułów klasycznie naukowych największym zainteresowaniem, tak w Polsce, jak i za granicą, cieszą się kolejne tomy wieńczące organizowane w naszej Uczelni konferencje międzynarodowe we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetem Narodowym „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina) oraz będące ich pokłosiem kolejne prace zbiorowe o charakterze monograficznym. Wszystkie mają, a dotychczas wydanych zostało 6 tomów, wspólny tytuł główny „Europa Środkowo – Wschodnia w procesach transformacji i integracji”. Tu dodam, że każdy tom dotyczy innego wymiaru: politycznego, społecznego, bezpieczeństwa, kulturowego, gospodarczego  oraz edukacyjnego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również monografie autorstwa dr Ewy Pogorzały i dr Małgorzaty Niedźwiedź. Dużym wzięciem cieszą się też, co zrozumiałe, podręczniki dla studentów. Dotychczas Wydawnictwo opublikowało ich ponad dwadzieścia. Wspomnę  tylko niektórych ich autorów: prof. dr hab. Waldemar Martyn, płk prof. Tadeusz Compa, dr Marcin Bochenek, dr Irena Kurzępa, dr Stanisław Tryka.

Co należy zrobić, by opublikować swój artykuł lub pracę w wydawnictwie -  w przypadku studentów?

Optymalna jest następująca droga: uczestnictwo w pracach jednego ze studenckich kół naukowych, współpraca z wybranym nauczycielem akademickim - najczęściej w ramach seminariów dyplomowych, przeprowadzenie w jego ramach  rzetelnych badań własnych, ujęcie tych badań w ramy najczęściej artykułu naukowego, ewentualne uczestnictwo w wybranej konferencji naukowej, decyzja o złożeniu tekstu do Wydawnictwa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna naukowego. To na pozór skomplikowana droga – faktycznie wystarczy przygotować dobry oryginalny tekst, tak pod względem merytorycznym, jak i warsztatowym i przekazać go do publikacji. Dopowiem, że bardzo wielu naszych studentów ma w swoim dorobku publikacje naukowe. Sztandarową pozycją są tu kolejne „Dysputy polskich i ukraińskich studentów”. Poszczególne tomy, a  obecnie w druku jest tom 6, dotyczą wybranych przez studentów zagadnień, ważnych, aktualnych, kontrowersyjnych - zasługujących na zbadanie. Warto zaznaczyć, że publikacja w wydawnictwie naukowym jest jednym z warunków otrzymania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapraszam więc studentów do współpracy oraz włączenia się do badań naukowych. Ich   efektem najczęściej jest publikacja. Wydawnictwo w tej materii ma szeroką paletę propozycji.

 

DC