Współczesna Straż Graniczna wobec wyzwań
Współczesna Straż Graniczna wobec wyzwań - UPZ

Współczesna Straż Graniczna wobec wyzwań

O roli, zadaniach i wyzwaniach przed jakimi stoi Straż Graniczna RP dyskutowali wykładowcy i studenci Uczelni Państwowej w Zamościu wspólnie z obecnymi i byłymi funkcjonariuszami tej formacji podczas seminarium studencko-naukowego.

16 maja swoje święto obchodziła Straż Graniczna - umundurowana i uzbrojona formacja wykonująca zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.  Kilka dni później Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UPZ zorganizował seminarium poświęcone SG.

Wydarzenie otworzył rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski, który powitał uczestników i gratulował inicjatywy. Złożył również życzenia funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy niedawno obchodzili swoje święto.

Następnie obrady poprowadził ppłk SG dr Ryszard Suduł z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UPZ, w przeszłości związany ze Strażą Graniczną. Jako pierwszy głos zabrał kpt. SG dr Grzegorz Zaręba. Oficer przedstawił rys historyczny Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie o patronach NOSG i podległych Oddziałowi jednostek opowiedział dr ppłk SG Stanisław Dubaj z UPZ, były funkcjonariusz Straży Granicznej. Z kolei rolę i miejsce NOSG w systemie ochrony granic RP przybliżył ppłk dr Ryszard Suduł.

Po wykładowcach i gościach efekty swojej pracy zaprezentowali studenci UPZ. O roli SG w systemie bezpieczeństwa Polski mówiła Dagmara Chrzanowska, zaś o działaniach tej formacji w sytuacjach kryzysowych opowiedziała Anna Litwińczuk. Nowoczesne technologie ochrony granic przedstawił Marcin Hać. O współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony granic opowiedział Rafał Chrzanowski, a Anna Majder przybliżyła uczestnikom wydarzenia genezę i historię SG.

-Straż Graniczna jest systematycznie przekształcana. Znaczące zmiany, m.in. w zakresie infrastruktury, nastąpiły wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie do Układu z Schengen. Formacja stała się nowoczesną, wyspecjalizowaną służbą graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, odpowiedzialną za dokonywanie odpraw granicznych, ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej/strefy Schengen, zwalczającą przestępczość transgraniczną oraz przestępczość uwzględniającą udział cudzoziemców. Można stwierdzić, że granice RP są bezpieczne, a funkcjonującą w obecnym kształcie Straż Graniczną należy uznać za formację na miarę XXI wieku, należycie przygotowaną do wypełniania powierzonych jej zadań - podsumował płk dr Ryszard Suduł

Seminarium “Geneza powstania i współczesność Straży Granicznej w Rzeczypospolitej Polskiej” odbyło się 25 maja 2021 r. na platformie edukacyjnej Microsoft Teams.

 

Dc, fot. Nadbużański Oddział Straży Granicznej