Uczelnia dostępna dla wszystkich
Uczelnia dostępna dla wszystkich - UPZ

Uczelnia dostępna dla wszystkich

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Barbarą Urbańską z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uczelni Państwowej w Zamościu.

Na czym polega praca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UPZ?

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych powstało w ramach projektu „Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica – uczelnia dostępna dla Wszystkich!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Celem naszej działalności jest przede wszystkim zwiększenie szeroko rozumianej dostępności oraz wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia i codziennym funkcjonowaniu na Uczelni. W ramach realizowanego projektu zakładamy wprowadzenie zmian organizacyjnych, zmian dotyczących zarządzaniem procesem kształcenia, zastosowanie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery architektoniczne, zakup specjalistycznego sprzętu oraz pełne dostosowanie narzędzi informatycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bardzo ważne jest dla nas podnoszenie kompetencji kadr w zakresie stwarzania studentom niepełnosprawnym odpowiednich warunków kształcenia. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia całej społeczności akademickiej, zarówno pracownikom dydaktycznym, jak i administracyjnym. Zakładamy organizację specjalistycznych szkoleń, udział w seminariach i konferencjach oraz opracowanie materiałów szkoleniowych.

B. Urbaska

Z jakich form pomocy mogą skorzystać studenci niepełnosprawni w UPZ?

Zakres i forma pomocy zależy od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez studentów. Studenci niepełnosprawni mogą korzystać ze wsparcia materialnego w postaci specjalnego stypendium. Jest ono niezależne od innych rodzajów stypendiów oferowanych przez Uczelnię, a jego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Oferujemy także pomoc opiekuna – asystenta, dofinansowanie dojazdu na Uczelnię oraz możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ułatwiającego naukę. Już teraz w siedzibie Biura studenci niepełnosprawni mogą korzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmującej wsparcie w trudnych sytuacjach, badania, testy, poradnictwo psychologiczne. W ramach działalności Biura uruchomiliśmy możliwość korzystania z pomocy konsultanta dydaktycznego. Jego zadaniem jest dbanie o realizację szczególnych potrzeb studentów w zakresie organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego, udzielanie porad oraz organizacja różnych form doskonalenia kształcenia osób niepełnosprawnych.

W jaki sposób w Uczelni Państwowej w Zamościu likwidowane są bariery dla osób niepełnosprawnych?

Większość budynków i pracowni już teraz dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dostępne są windy i schodołazy ułatwiające przemieszczanie się miedzy kondygnacjami. Teraz, dzięki wsparciu unijnemu zapewnimy lepsze warunki osobom zmagającym się z różnymi niepełnosprawnościami, nie tylko z ograniczeniami ruchowymi. Ze względu na szeroki zakres i wielowymiarowy charakter, realizacja projektu została rozłożona w czasie na najbliższe dwa lata. Inwestycje, jakie zaplanowaliśmy to m.in. instalacja pętli indukcyjnej w auli wykładowej budynku dydaktycznego przy ul. Zamoyskiego 64 na potrzeby osób niedosłyszących, oznakowanie budynków Uczelni poprzez odpowiednie malowanie i montaż nakładek Braille’a na potrzeby osób z dysfunkcją narządów wzroku, zakup i montaż platformy skośnej oraz adaptacja segmentu mieszkalnego w Domu Studenta przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nastąpi również poprawa dostępności w zakresie technologii wspierających. Bariery likwidować będziemy poprzez pełne dostosowanie strony internetowej, zakup i wdrożenie nowego systemu bibliotecznego oraz zakup odpowiedniego wyposażenia do biblioteki Uczelni m.in. specjalistycznego skanera czy multimedialnego powiększalnika HD czytającego ludzkim głosem. Proces studiowania stanie się łatwiejszy dzięki zakupowi usługi tłumacza migowego online dla osób niesłyszących i niedosłyszących oraz systemów wideokonferencyjnych do sal wykładowych. Środki otrzymane w ramach projektu pozwolą także na zakup i udostępnienie nowego systemu informatycznego - internetowej platformy edukacyjnej na potrzeby kształcenia zdalnego.

Jakie działania planuje w najbliższej przyszłości podjąć Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPZ?

W najbliższym czasie zakładamy uruchomienie strony internetowej Biura tak, aby wszystkie zagadnienia związane z oferowanym wsparciem i wdrażanymi zmianami były dostępne dla zainteresowanych osób. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do informacji zarówno naszym studentom i pracownikom, jak i kandydatom na studia. Zależy nam na tym, aby osoby zmagające się z niepełnosprawnością, które chcą podjąć naukę były świadome, jakie możliwości stwarza im nasza Uczelnia. Planujemy także doposażenie Biura w sprzęt specjalistyczny i odpowiednie oprogramowanie m.in. czujnik gałki oka pozwalający na obsługę komputera za pomocą wzroku, kontrastową klawiaturę dla osób słabowidzących z nakładką dla osób niewidomych, drukarkę Braille’a, czy joystick zastępujący mysz komputerową dla osób niepełnosprawnością kończyn górnych. Rozpoczęliśmy również cykl konsultacji z naszym projektowym partnerem Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, posiadającym wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem możemy jeszcze lepiej zrozumieć sytuację osób niepełnosprawnych i pokierować naszymi działaniami tak, by jak najlepiej służyły zaspokajaniu realnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

W jaki sposób można skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych?

Studentów niepełnosprawnych, kandydatów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką poprawy dostępności zachęcamy do zgłaszania pracownikom Biura swoich potrzeb, uwag i pomysłów. Przekazane informacje mają dla nas ogromną wartość, gdyż na ich podstawie będziemy w stanie zdiagnozować najważniejsze problemy, związane z udziałem w procesie kształcenia i funkcjonowaniem na Uczelni. Siedziba Biura znajduje się w budynku Instytutu Humanistyczno-Medycznego przy ul. Hrubieszowskiej 24, pokój 6A. Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego – tel. 535 900 716, 693 188 009 lub poprzez e-mail: bon@upz.edu.pl

 

Rozmawiał Daniel Czubara

Gazeta Akademicka Skafander