Starość jest darem
Starość jest darem - UPZ

Starość jest darem

Jak seniorzy postrzegani są przez społeczeństwo? Kiedy możemy mówić o starości? W jaki sposób przebiega adaptacja do starości? Jakie role mogą spełniać seniorzy w społeczeństwie? Czym jest gerontofobia? Na te oraz inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy seminarium pt. “Starość jest darem”, zorganizowanego przez Zakład Pedagogiki Akademii Zamojskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów.

 

Wydarzenie otworzył prorektor ds. nauki i rozwoju AZ dr hab. Inż. Krzysztof Pancerz. Następnie słowo wstępne wygłosiła dr Halina Iwańczyk z Zakładu Pedagogiki AZ, przywołując słowa papieża Jana Pawła II, którym w jednym ze swoich dzieł poświęcił uwagę osobom starszym.

- Pragnieniem naszym, myślę tu o studentkach, które finalizują swoje kształcenie w ramach specjalności edukacja osób dorosłych i praca z osobami w wieku senioralnym, było podzielić się efektem naszych poszukiwań. (…) Ten ostatni etap życia człowieka nazywany jest w literaturze psychologicznej etapem późnej dorosłości. Być może częściej mówimy o osobach w wieku senioralnym. Poszukując inspiracji uznałam, że trzeba nam zarówno w wymiarze indywidualnym , jak również w wymiarze społecznym docenić starość, dowartościować jej potencjał, wydobyć wszelkie zalety tego etapu rozwojowego i osób, którym dane jest przeżywać ten etap – mówiłą dr Halina Iwańczyk.

W pierwszej części seminarium prelekcje wygłosili: dr hab. Ryszard Skrzyniarz “Wykorzystanie wspomnień o miejscach znaczących w życiu do budowania tożsamości osoby w starości”, dr Halina Iwańczyk “Kościół o roli seniorów”, dr Bernard Panasiuk “Aktywność zawodowa Silversów we współczesnej Polsce”. Halina Caban, prezes Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiła z kolei wystąpienie “Uniwersytet III Wieku dla seniorów”. W drugiej części seminarium swoje referaty przedstawiły studentki ze Studenckiego Koła Pedagogów AZ: Maria Bauer “Starość jako zadanie”, Marzena Głowacka “Senior w rodzinie”, Renata Magryta “Efektywna adaptacja do starości”, Katarzyna Kasprowicz-Motowidło “Pozytywne starzenie się według L. Tornstama”, Ewa Sałamacha “Potrzeby osób starszych”, Julia Fandysz “Rozwój duchowy w okresie późnej dorosłości”.

- Tematyka seminarium wpisuje się w zakres programowy studiów na kierunku pedagogika i jest realizowany na różnych przedmiotach w ramach specjalności edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi. Jednym z celów wydarzenia była prezentacja działalności dydaktyczno-naukowej pracowników Zakładu Pedagogiki AZ oraz studentów pedagogiki. Nadrzędnym celem seminarium była dyskusja w kontekście przełamywania stereotypów na temat starości oraz propagowanie wśród młodzieży, jak również osób dorosłych rozumienia starości, jako bezcennego czasu, który dany jest nam tylko raz w życiu. Ważną kwestią było również podjęcie dyskusji na temat dyskryminującego obrazu starości pełnego stereotypów, czyli problemu ageizmu. Poruszono również kwestię negatywnego kategoryzowania osób w podeszłym wieku, przez podkreślanie tylko zewnętrznych objawów starości oraz przez przypisywanie im takich cech, jak złośliwość, pesymizm, bycie zgorzkniałym, niechęć do młodych, krytycyzm czy konserwatyzm - powiedziała dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i kierownik Zakładu Pedagogiki AZ. - Gerontofobia, czyli lęk przed ludźmi starymi, wywołany jest własnym strachem przed starzeniem się, niedołęstwem i prowadzi nie tylko do izolowania się od ludzi starych, ale także często do niechęci, a nawet wrogości i krzywdzącego traktowania ich - zwróciła uwagę dr inż. Agata Waszek.

W dyskusji zabrała głos dr Teresa Bojarska-Szot z Zakładu Pedagogiki AZ, która poruszyła kwestie filozoficzne rozumienia starości oraz prezentowania postawy szacunku do osób starszych. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele sekcji senioralnej z Domu Kultury w Grabowcu, którzy z uwagą wysłuchali wystąpień i z całą stanowczością potwierdzili, że starość jest darem i radością. Dr n. med. Dorota Kwika, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa wraz ze studentkami zaprosiła na kontynuację tematu poświęconego starości w aspekcie medycznym.

Na zakończenie dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu Pedagogiki złożyła podziękowania prelegentom. Dr Halinie Iwańczyk podziękowała za współorganizację, prowadzenie seminarium oraz zamysł tematyczny, jak również naukową kuratelę nad studentami pedagogiki.   Podsumowaniem seminarium stały się zacytowane słowa Antoniego Kęmpińskiego:

„…Podobnie, jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, taki i starość może być najpiękniejszym okresem życia, w którym osiąga się życiową mądrość, czyli prawdziwy smak życia, a to, co się w ciągu życia przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła…”.

Seminarium pt. “Starość jest darem” odbyło się 28 kwietnia 2022 r.