Okiem Absolwenta – Dorota Lewko
Okiem Absolwenta – Dorota Lewko - UPZ

Okiem Absolwenta – Dorota Lewko

Należy wybierać kierunki praktyczne i właśnie takim jest kierunek finanse i rachunkowość, oferowany przez uczelnię, którą skończyłam. Liczne zajęcia, prowadzone w formie warsztatów, pozwalają zdobyć nie tylko wiedzę ale również umiejętności praktyczne, m.in. z zakresu księgowości, podatków, finansów. Taka forma studiowania pozwala również rozwinąć umiejętności miękkie, umożliwiające efektywną pracę w zespole – mówi Dorota Lewko, absolwentka kierunku finanse i rachunkowość w UPZ, pracująca obecnie w Urzędzie Gminy Bełżec.

Zechce nam Pani powiedzieć kilka słów o sobie?

Nazywam się Dorota Lewko, jestem absolwentką kierunku finanse i rachunkowość w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Jestem kobietą spełnioną, ponieważ jestem mamą dwóch córek i żoną, a rodzina jest dla mnie priorytetem. Jednakże równolegle spełniam się zawodowo, gdyż uważam, że kobiety powinny być niezależne.


Od 2015 roku pracuję w Urzędzie Gminy Bełżec, w 2017 roku wygrałam konkurs ogłoszony przez wójta gminy i objęłam stanowisko młodszego referenta ds. księgowości podatkowej.

Skąd pomysł na wybór Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu?

Po wygraniu konkursu i zapoznaniu się z nowymi obowiązkami postanowiłam, że rozpocznę naukę na studiach licencjackich, które pozwolą mi na uzupełnienie wiedzy oraz zdobycie potrzebnych umiejętności.

Uczelnię wybierałam długo i starannie spośród wielu ofert. Ostateczny wybór padł na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu (obecnie Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu), kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: rachunkowość i podatki.

Uczelnię tę wybrałam przede wszystkim ze względu na oferowaną specjalność. Przeglądając wówczas kierunki i specjalności innych uczelni nigdzie indziej nie spotkałam specjalności w zakresie podatków. A właśnie ta tematyka mnie bardzo interesowała.

Były to studia licencjackie, tryb dzienny. Uczelnia ta daje możliwość indywidualnego toku nauczania, dzięki któremu mogłam pogodzić obowiązki rodzinne, zawodowe z nauką to było dla mnie również bardzo ważne.

Na czym polega Pani praca?

Po ukończeniu studiów awansowałam na referenta ds. księgowości podatkowej. Praca na tym stanowisku polega na prowadzeniu i księgowaniu przypisów i odpisów oraz wpłat i zwrotów zobowiązań pieniężnych i innych należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, prowadzeniu wpłat sołtysów i inkasentów celem ustalenia prowizji. W zakresie moich obowiązków znajduje się również bieżące analizowanie terminowości spłacania przez zobowiązanych należności podatkowych. Wykonuję również szereg innych czynności związanych z zawodem.

Z jakimi wyzwaniami styka się Pani podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych?

Wyzwania mojej pracy… Myślę, że moim największym wyzwaniem jest walka z czasem, gdyż terminowe wywiązywanie się z powierzonych mi obowiązków jest bardzo ważne.

Jakie cechy i umiejętności są szczególnie ważne na Pani obecnym stanowisku pracy?

Myślę, że najważniejsza jest skrupulatność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność. Bardzo ważna jest umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów. Niezwykle istotna jest również znajomość obsługi programów finansowo-kadrowo-księgowych i pakietu MS Excel.

Czy podczas pracy wykorzystuje Pani wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów?

Oczywiście, szczególnie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, ale także statystyki i podatków oraz ogólną wiedzę ekonomiczną.

Jakie rady dałaby Pani młodzieży, która stoi przed wyborem kierunku studiów?

Uważam, że nie należy poprzestawać na zdobywaniu tylko wiedzy teoretycznej. Należy wybierać kierunki praktyczne i właśnie takim jest kierunek finanse i rachunkowość, oferowany przez uczelnię, którą skończyłam. Liczne zajęcia, prowadzone w formie warsztatów, pozwalają zdobyć nie tylko wiedzę ale również umiejętności praktyczne, m.in. z zakresu księgowości, podatków, finansów. Taka forma studiowania pozwala również rozwinąć umiejętności miękkie, umożliwiające efektywną pracę w zespole.  

 

Rozmawiała: Katarzyna Szmidt