Dyskutowali o mądrości i nie tylko
Dyskutowali o mądrości i nie tylko - UPZ

Dyskutowali o mądrości i nie tylko

„Disputatio de sapientia” - taki tytuł nosiła tegoroczna konferencja studentów pedagogiki Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z cyklu „Aktualia Pedagogiki”.

W tegorocznej edycji „Aktualiów Pedagogiki” studentki III roku pedagogiki UPZ zaprezentowały wyniki prac badawczych w 4 tematycznie wyróżnionych panelach dyskusyjnych: „Wyzwania współczesnej szkoły”, „Kondycja polskiej rodziny”, „Zdrowie psychiczne młodzieży”, „Wyzwania okresu dorosłości”.

Konferencję otworzyła dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego UPZ i kierownik Zakładu Pedagogiki UPZ. - Pedagogika, jako nauka praktyczna wspomaga innych w uczeniu się i rozwoju, daje też możliwość nabywania mądrości. Mądrość, jako wartość wciąż jest niezbędna w wychowaniu i edukacji. Współczesna pedagogika poszukuje odpowiedzi m.in. na pytania: „Kim jest człowiek? Kim staje się pod wpływem działania? Kim ma być?”. Pedagogika pomaga wydobyć z człowieka to, co w nim jest najlepsze, co stanowi o jego człowieczeństwie. Mądrość zawsze wymaga wiedzy. Wiedza jest konieczna, żeby przetrwać, ale żeby dobrze i pięknie żyć, niezbędna jest mądrość - mówiła dr inż. Agata Waszek.

Następnie do gości i uczestników wydarzenia zwrócił się rektor Uczelni dr hab. Andrzej Samborski. - Każde spotkanie i każda dysputa są bardzo ważne i istotne. Cieszy fakt, że zaproponowana tematyka poszczególnych bloków jest aktualna i wpisuje się w potrzeby nie tylko znawców problemu i przedmiotu, ale również osób, którym zagadnienia te mogą być nieznane. To tematy aktualne, wymagające obiektywnego spojrzenia oraz wnikliwej analizy i oceny - mówił rektor UPZ. Przypomniał przy tym, że w trosce o komfort studiów i w związku z izolacją spowodowaną pandemią, Uczelnia uruchomiła Punkt Pomocy Psychologicznej, do którego studenci mogą zgłaszać się ze swoimi problemami. Rektor życzył wykładowcom i studentom owocnych obrad i konstruktywnych wniosków.

Następnie tytułem wstępu do konferencji dr Halina Iwańczyk z Zakładu Pedagogiki UPZ przedstawiła referat „Rozważania o mądrości”. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że mądrość nie zawsze jest tożsama z wiedzą, a według badaczy tym, co cechuje człowieka mądrego jest umiejętność dostrzegania tego, co w życiu istotne. Jak podkreśliła, człowiek mądry to taki, który potrafi korzystać nie tylko z posiadanej wiedzy, ale również z życiowego doświadczenia.

Po tym wprowadzeniu, efekty swoich badań zaprezentowały studentki III roku pedagogiki. Ich prezentacje podzielone zostały na cztery bloki tematyczne, których moderatorami były dr Irena Kurzępa i dr Halina Iwańczyk z Zakładu Pedagogiki UPZ.

- Pierwszy blok został zatytułowany: „Wyzwania współczesnej szkoły". Należy zauważyć, że współczesna szkoła stawia przed uczniem, nauczycielem, a także organizatorami edukacji szereg wyzwań. Studentki podjęły badania nad istotnymi problemami, które dotyczą współczesnej edukacji. Paula Łapa badała niepowodzenia szkolne uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Wyniki badań wskazują, że nauczyciele często nie realizują oczekiwań uczniów. Z kolei Helena Maj-Halinowska podjęła badania wśród rodziców uczniów klas I-III, celem zbadania, jak postrzegają oni autorytet nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Z badań wynika, że ponadczasową wartość ma nauczyciel-mistrz. Badani rodzice cenią kompetencje zawodowe nauczyciela, takt pedagogiczny i empatię. Magda Romańskabadała, jak przebiega praca z uczniem o szczególnych uzdolnieniach w Szkole Podstawowej nr 10 w Zamościu. Monika Sędłak podjęła badania nad misją współczesnego nauczyciela. Z badań wynika, że misją współczesnego nauczyciela jest dążenie do mistrzostwa zawodowego, ciągłe doskonalenie swojego warsztatu i kierowanie rozwojem ucznia. W drugim bloku tematycznym pt.„Kondycja polskiej rodziny" referaty zaprezentowały dwie studentki. Sławomira Pitura poruszyła temat „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym". Autorka przeprowadziła wywiady z osobami, które uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej. Z zebranego materiału wynika, że dziecko wychowujące się w rodzinie dysfunkcjonalnej napotyka na trudności związane z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Dzieciom takim potrzebna jest pomoc powołanych do tego celu instytucji. Z kolei Justyna Zwolan przedstawiła „Style wychowania stosowane przez młodych rodziców”. Badanie wskazuje, że młodzi rodzice stosują najczęściej styl demokratyczny lub liberalny oraz na potrzebę zdobywania kompetencji wychowawczych przez rodziców. Wszystkie wystąpienia były dobrze przygotowane, prezentowały wysoki poziom merytoryczny, a także metodologiczny. Wszystkie studentki w badaniach stosowały własne narzędzia badawcze przygotowane na potrzeby tego badania. Materiał empiryczny został starannie opracowany pod względem statystycznym, a następnie w sposób kompetentny zinterpretowany. Wnioski, które sformułowały studentki są dojrzałe i przydatne do praktyki pedagogicznej - oceniła efekty pracy studentek dr Irena Kurzępa z Zakładu Pedagogiki UPZ.

Moderatorem kolejnych dwóch bloków tematycznych „Aktualiów Pedagogiki 2021” była dr Halina Iwańczyk. - Blok tematyczny „Zdrowie psychiczne młodzieży" obejmował wystąpienia Ewy Szuba, Małgorzaty Janiszek i Magdy Stypko. Poruszana problematyka dotyczyła skutków korzystania z Internetu, symptomów depresji oraz zjawiska aprobaty społecznej. Studentki zaprezentowały teoretyczne omówienie podjętego tematu, a następnie w interesujący sposób przestawiły wyniki badań własnych oraz dokonały ich skomentowania. Z kolei blok „Wyzwania okresu dorosłości" skupiał uwagę na trudnościach doświadczanych przez młodzież studiującą: nieśmiałość, radzenie sobie ze stresem oraz style rozwiązywania konfliktów. Zaprezentowana przez Karolinę Cyc, Zuzannę Floraszek, Katarzynę Kuranc i Małgorzatę Oryszczak problematyka obok swojej aktualności zwraca uwagę na jej ważność zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Panel dyskusyjny studentów Pedagogiki stanowi dogodną płaszczyznę wymiany myśli oraz upowszechnienia osiągnięć naukowych uzyskanych przez studentów III roku - podsumowała prezentacje dyplomantek dr Halina Iwańczyk.

Panel dyskusyjny „Aktualia Pedagogiki” odbył się 1 lipca 2021 r. w formule online. Organizatorem wydarzenia był Zakład Pedagogiki Instytutu Humanistyczno - Medycznego Uczelni Państwowej im Szymona Szymonowica w Zamościu.