Czas studiów to najlepszy okres w życiu
Czas studiów to najlepszy okres w życiu - UPZ

Czas studiów to najlepszy okres w życiu

Rozmowa z prof. zw. drem hab. Henrykiem Chałupczakiem, dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, wykładowcą na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Uczelni Państwowej w Zamościu

 

Panie Profesorze, pełni Pan funkcję dyrektora Instytutu Nauk Społecznych UPZ, w którym realizowany jest kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe. Co jest atutem tego kierunku?

Prowadzimy studia licencjackie, I stopnia, ale uwzględniając duże zainteresowanie i potrzeby, przygotowujemy się do uruchomienia studiów II stopnia, a więc studiów magisterskich. Ważne jest to, że realizujemy profil praktyczny, a więc łączymy to co modelowe, fundamentalne z tym co ma wymiar praktyczny, przekładający się na otaczającą nas rzeczywistość. Studia te znakomicie korespondują ze współczesnymi wyzwaniami globalnymi, narodowymi, regionalnymi i osobistymi. Naturalna więc jest chęć poznania istoty nowych wyzwań, pojawiających się zagrożeń, uczestniczenia w ich neutralizacji. Co oczywiste, to też szansa na ciekawe miejsce pracy. Według mnie, ważnym atutem są i inne czynniki, przesądzające o atrakcyjności kierunku oraz studiów w Uczelni Państwowej w Zamościu. Są to: nowatorski i autorski program studiów, wspomniany wyżej profil praktyczny, gdzie ponad połowa zajęć ma charakter praktyczny, możliwość studiowania w uczelni państwowej dobrze zorganizowanej i przyjaznej, wyselekcjonowana kadra dydaktyczna, stanowiąca bardzo dobry konglomerat badaczy i praktyków, szeroka oferta zajęć warsztatowych i szkoleniowych – to tylko kilka przykładów. Dla studenta ważna jest też szeroka możliwość samorealizacji oraz współpracy z koleżankami i kolegami z innych uczelni, w tym z Ukrainy.

Jakie działania, poza wykładami i ćwiczeniami, podejmowane są przez nauczycieli akademickich i studentów Instytutu przez Pana kierowanego?

Staramy się wspólnie, nauczyciele i studenci, w praktyce potwierdzić słuszność tezy, że dla absolwenta czas studiów to najlepszy okres w życiu. Ponad połowa zajęć ma charakter praktyczny. Każdego roku studenci odbywają programowe liczne wizyty studyjne i szkolenia, np. w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, Placówce Straży Granicznej w Hrebennem, w Placówce Straży Granicznej w Lublinie i Lotniczym Przejściu Granicznym w Świdniku. Tam poznają systemy ochrony zewnętrznej granicy strefy Schengen, jak i również procedur odpraw granicznych, warunków i sposobów przekraczania granicy państwowej. Szkolenia dla nich prowadzą też żołnierze 25. batalionu lekkiej piechoty 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu. Wiele znaczą również wizyty studyjne w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, w Zakładzie Karnym w Zamościu. Ważne są też praktyki w administracji publicznej oraz innych podmiotach funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa. Zwieńczeniem studiów są seminaria dyplomowe, realizowane w małych, do 10 osób, grupach. Często w ten sposób studenci programują swoją przyszłość, pozyskują atuty mogące przesądzić o ich szansach w zabiegach o pracę. Niezwykle szeroki jest też zakres aktywności studentów promującej bezpieczeństwo, uczelnię oraz kierunek studiów. Od lat takim sztandarowym pomysłem jest corocznie organizowany w maju na Rynku Wielkim w Zamościu Dzień Bezpieczeństwa Narodowego.

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe cieszy się ostatnio bardzo dużą popularnością. Czym studenci uzasadniają swój wybór?

Najlepszymi ambasadorami każdej uczelni są jej studenci i absolwenci, dopiero potem ważna jest historia czy też infrastruktura. A dla studiujących i aspirujących do bycia studentem najistotniejsze są relacje student – student, student – dziekanat, student – nauczyciel akademicki. Charakter tych relacji wynika po części z filozofii kształcenia na poziomie wyższym. U nas dominuje nacisk na relacje, otwartość, kreatywność, solidarność, budowanie wspólnoty, ale działaniami pozytywnymi. To się udziela wszystkim i rzutuje w dużej mierze na wizerunek Uczelni i kierunku.

Uczelnia posiada m.in. strzelnicę laserową, organizuje obozy surwiwalowe. To uatrakcyjnia naukę na tym kierunku?

Strzelnica, surwiwal to tylko przykładowe, cieszące się dużym zainteresowaniem „atrakcje” studiowania na kierunku bezpieczeństwo narodowe w naszej Uczelni. W trakcie studiów każdy student wielokrotnie wyjeżdża na przejścia graniczne, do jednostek wojskowych, odbywa ostre strzelanie, obserwuje prace i ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto odbywa praktyki w wybranych podmiotach funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa narodowego. W ramach ostatniego szkolenia z zakresu surwiwalu w Wólce Husińskiej, studenci mieli możliwość nauczyć się podstaw terenoznawstwa, pracy z mapą, busolą i GPS, uczyli się również poruszania w terenie lesistym. Program szkolenia obejmował również: nawigację, uzdatnianie i pozyskiwanie wody, sposoby rozpalania ognisk, chemii, prądu i innych, rodzaje ognisk, sposoby budowania schronień z wykorzystaniem materiałów leśnych, posterunki obserwacyjne, bytowanie w warunkach polowych. Szkolenie oprócz podnoszenia kompetencji w kwestii bezpieczeństwa stało się istotnym elementem budowania więzi, uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów w zakresie procedur postępowania w warunkach ekstremalnych.

Uczelnia Państwowa w Zamościu jest jedyną uczelnią w regionie, w której studenci mogą odbyć przeszkolenie wojskowe i uzyskać pierwszy stopień podoficerski dzięki udziałowi w programie MON. Proszę powiedzieć, jak wygląda zainteresowanie studentów udziałem w Legii Akademickiej i co daje studentowi ukończenie takiego szkolenia?

Rzeczywiście, Uczelnia aktywnie uczestniczy w programach tzw. szkolenia wojskowego studentów. Od roku akademickiego 2017/18 kilkadziesiąt osób bierze udział w programie „Legia Akademicka”, obecnie realizowana jest trzecia jego edycja. Najlepiej istotę tej formy aktywności oddają wytyczne MON: „Fakt ukończenia szkolenia w programie „Legia Akademicka” to prestiż, a status żołnierza rezerwy to znakomity wpis w CV każdego studenta (...). Uregulowany stosunek do służby wojskowej to także poważny argument podczas aplikowania do pracy w służbach mundurowych m.in. w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Kolei, Straży Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa czy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym itp. Absolwenci programu „Legia Akademicka”, po zakończeniu studiów, ale również w ich trakcie jako żołnierze rezerwy mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w różnych rodzajach Sił Zbrojnych RP.” W naszej Uczelni pełnomocnikiem Rektora do realizacji programu „Legia Akademicka” jest płk mgr inż. Andrzej Podhorodecki. Mogę tylko dodać, że tak władze UPZ, koordynator, jak i ja oceniamy ten program bardzo pozytywnie. Takie też jest zdanie zaangażowanych w nim studentów.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

DR