Aktualia Pedagogiki 2020
Aktualia Pedagogiki 2020 - UPZ

Aktualia Pedagogiki 2020

Formę webinarium przybrała tegoroczna konferencja z cyklu “Aktualia Pedagogiki” zorganizowana przez Zakład Pedagogiki w Instytucie Humanistycznym Uczelni Państwowej w Zamościu.

„Aktualia Pedagogiki” to cykliczna konferencja, w ramach której obok wystąpień wykładowców, posiadających tytuły naukowe szansę by zaprezentować nabytą wiedzę i doświadczenie mają studentki oraz studenci kierunku pedagogika UPZ.  W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19 „Aktualia” przybrały formę webinarium, które odbyło się na platformie EduPortal UPZ.

W wydarzeniu udział wzięli rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski, kanclerz UPZ Jerzy Korniluk, wykładowcy i studenci kierunku pedagogika Uczelni Państwowej w Zamościu oraz innych Instytutów, a także pracownicy Uczelni.

Konferencję otworzyły dr Monika Rajtak, dyrektor Instytutu Humanistycznego UPZ oraz dr inż. Agata Waszek, kierownik Zakładu Pedagogiki UPZ. Konferencja podzielona była na kilka bloków tematycznych: „Człowiek w rodzinie”, „Uspołecznienie jednostki”, „Rozwój zainteresowań”, „Wyzwania dydaktyczne” oraz „Problemy społeczno-wychowawcze”.  W związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II każda z części konferencji poprzedzona była krótkim wprowadzeniem pt.  „Święty Jana Paweł II – Nauczyciel i Świadek” autorstwa dr Haliny Iwańczyk, wykładowczyni UPZ.

-Rok 2020 jest z różnych względów wyjątkowy. Dla nas podstawową przesłanką, by się przy nim zatrzymać jest Osoba Św. Jana Pawła II. W tym roku bowiem wspominamy 100 – lecie Jego urodzin oraz 15 – lecie odejścia do domu Ojca. W maju bieżącego roku dostaliśmy informację o rozpoczęciu procesów kanonizacyjnych Jego Rodziców. Te okoliczności skłaniają do pogłębionej refleksji o Jego korzeniach. A mieć swoje korzenie to znaczy to dziedziczyć pewne wartości i to dziedziczenie sięga nieraz wielu pokoleń wstecz. Stąd niekiedy zmarli zobowiązują mocniej niż żywi. U grobu zmarłego człowiek uświadamia sobie, że jest dziedzicem. A być dziedzicem to znaczy mieć udział w godności tych, którzy byli przed nami. Jestem spadkobiercą dzięki przodkom- mówiła dr Halina Iwańczyk. Podczas jednego z wystąpień przedstawiła uczestnikom konferencji fakt, że rodzina matki Jana Pawła II - Emilii - pochodzi z Zamojszczyzny, a konkretnie z Michalowa pod Szczebrzeszynem. W tej miejscowości urodził się dziadek Papieża Feliks Kaczorowski i tutaj pracował w majątku rodziny Zamoyskich, do momentu wyjazdu do Krakowa.

Myśli Jana Pawła II były wprowadzeniem do kolejnych części konferencji. Wśród cytatów z wypowiedzi Jana Pawła II znalazły się między innymi: “Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka jest dom rodzinny” (Łowicz 1999 r.); “Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Manila 1981); “Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie” ( Częstochowa 1983 );  “Jest zatem konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży swoim życiem, były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom może stawać się lepszy, rozwijając w pełni swoją naturę” (Encyklika Fides et Ratio).

W dalszej części „Aktualiów” głos zabrali studentki i studenci pedagogiki UPZ, którzy zaprezentowali prelekcje ściśle powiązane z tematami ich prac dyplomowych.

- Głównymi celami konferencji są popularyzacja osiągnieć naukowych Zakładu Pedagogiki UPZ, jak również doskonalenie umiejętności pedagogicznych, istotnych dla przyszłego zawodu naszych studentów, w tym publicznej prezentacji. Jest to również dla studentów preludium przed obroną ich prac dyplomowych – przedstawiła cel konferencji dr inż. Agata Waszek. Podczas tegorocznych „Aktualiów Pedagogiki” zaprezentowano około 30 referatów.

Wystąpienie pt. „Techniki wychowawcze stosowane przez rodziców w percepcji młodzieży licealnej” przedstawiła studentka Milena Dąbrowska. Swoją prezentację poprzedziła badaniem na grupie młodzieży z II LO w Zamościu.

- Rodziców młodzieży licealnej charakteryzuje typ dyscypliny, polegający na wprowadzaniu jej w zasady moralne akceptowane zarówno przez rodziców, jak i przez społeczeństwo. W opinii młodzieży rodzice wyjaśniali jej powody, dla których wymaga się od niej takiego postępowania, które nie stanie się przyczyną czyjejś krzywdy. To właśnie technika „Wprowadzania w zasady„ była najczęściej wskazywanym typem dyscypliny, opisującym reakcję rodziców na zachowania badanej grupy dziewcząt i chłopców – mówiła Milena Dąbrowska.

O postawach współczesnych ojców mówił Michał Dudziński, student III roku pedagogiki UPZ.

-Wielu naukowców, jak i terapeutów podziela zdanie, że ojcostwo jest stylem życia. W bardziej odważnych stwierdzeniach ojcostwo jest określane jako przygoda. Przygodą jest już samo zaangażowanie w życie dzieci, praca nad ich wychowaniem. Natomiast szczególną rolę ojciec ma do wypełnienia, kiedy dzieci stają się starsze; kiedy mają, powiedzmy pięć lat. Towarzyszenie w obcowaniu z naturą, poznawaniu świata, przełamywaniu lęku jest czymś bardzo ważnym. Bo jest to czas, kiedy dzieci odkrywają siłę ojca, a ta siła daje im poczucie bezpieczeństwa – mówił Michał, który sam jest ojcem.

„Poziom altruizmu u studentów pielęgniarstwa” zbadała Patrycja Lipian. Podczas konferencji podzieliła się z uczestnikami efektami swojej pracy.

-Każda pielęgniarka powinna w swoim życiu zawodowym, jak i prywatnym kierować się dobrem drugiego człowieka i chęcią niesienia pomocy. Widok ludzi znajdujących się w sytuacji choroby bądź cierpienia winien budzić wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy i opieki. Zaś troska o innych winna dawać każdej pielęgniarce radość i poczucie satysfakcji mówiła studentka.

Efektami pracy pt. „Rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów Szkoły Podstawowej w Majdanie Górnym” podzieliła się z uczestnikami webinarium Paula Ważna, studentka UPZ.

- Na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów szkoły podstawowej mają wpływ osoby dorosłe. Są to najczęściej rodzice, nauczyciele i nauczyciel bibliotekarz. Rodzice od najmłodszych lat wprowadzają dziecko w świat książki. Najpowszechniejszą formą przynoszącą wiele korzyści dla funkcjonowania dziecka jest głośne czytanie. Rodzice są wzorem dla małego dziecka. Dziecko obserwując czerpie od nich pewne zachowania. Widząc, że rodzic nie czyta książek, dziecko także będzie przyjmowało taką postawę. Rodzeństwo także ma wpływ na czytelnictwo – prezentowała Paula Ważna.

Z kolei Anna Falandysz omówiła problem “Funkcjonowania i kształcenia ucznia uzdolnionego we współczesnej szkole”. Swoje wystąpienie poprzedziła badaniem wśród 40 uczniów, klasy 6 i 8 w jednej z zamojskich szkół podstawowych,

-Rozpoznanie, pomoc i wsparcie rozwoju zdolności u uczniów jest konieczne i spoczywa głównie na rodzicach i szkole. W celu rozpoznania zdolności mogą oni skorzystać ze specjalnie do tego przygotowanych narzędzi. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest tworzenie warunków, umożliwiających uczniom wzmacnianie posiadanych zdolności oraz nabywanie i rozwijanie nowych, które zainteresują ucznia. Pomocne w tym celu mogą okazać się różnego rodzaju metody, między innymi aktywizujące czy problemowe, techniki czy też pomoce dydaktyczne. Istotnym zadaniem jest również motywowanie ucznia do korzystania z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych czy kół zainteresowania - mówiła Anna Falandysz.

Wnioskami z badań przeprowadzonymi w związku z pracą dyplomową “Ocenianie jako czynnik motywujący uczniów do nauki” podzieliła się studentka UPZ, Agnieszka Wacniak.

-Stosowanie w pracy nauczyciela modelu oceniania kształtującego, staje się szansą na zmianę podejścia nauczycieli do oceniania uczniów. Ankietowani nauczyciele podkreślali, że istotną dla nich kwestią jest nawiązywanie do nabytej wcześniej przez uczniów wiedzy - 100% pozytywnych odpowiedzi we wszystkich badanych grupach respondentów - czy monitorowanie poziomu osiągania przez uczniów celów lekcji - 100% pozytywnych odpowiedzi we wszystkich badanych grupach respondentów. Uczeń stanie się partnerem w procesie uczenia się, będzie miał szansę na zaproponowanie własnych rozwiązań, pomysłów - przedstawiała konkluzje studentka pedagogiki.

O “Roli i funkcjonowaniu seniorów w społeczeństwie” opowiedziała Magdalena Śliwa. Swoje wystąpienie poprzedziła badaniami dotyczącymi seniorów z Hrubieszowa i Zamościa.

-W zakresie oczekiwań osób starszych biorących udział w życiu społecznym osoby starsze udzielały różnych odpowiedzi. Większość jednak, bo prawie 70 % osób badanych oczekuje integracji z innymi osobami. Na kolejnym miejscu osoby starsze przyznały, że oczekują poprawy własnego samopoczucia, zapobiegania izolacji, a także wzrostu poczucia własnej wartości - prezentowała efekty swojej pracy studentka UPZ.

Konferencja „Aktualia Pedagogiki” odbyła się w dniach 30.06 oraz 2-3.07.2020 r. Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawowały: dr Halina Iwańczyk, dr Irena Kurzępa oraz dr inż. Agata Waszek.