Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa
Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa - UPZ

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa

„W świat niesiemy swe serca gorące,                                   
  Najpiękniejszą głosimy ideę,
  Aby ludziom dać pokój i słońce,
  By cierpiącym przywrócić nadzieję…”


Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa funkcjonuje od 26 listopada 2018 roku.

Powstało z inicjatywy studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Opiekun Koła Naukowego:
dr n. med. i n. o zdr. Maria Dorota Kwika

Zarząd:
Przewodniczący - Klaudia Luchowska
Z-ca przewodniczącego - Iwona Augustynek
Sekretarz - Oliwia Wesołowska
Skarbnik - Roksana Drabik

Działalność Koła polega na rozwijaniu i pogłębianiu wśród studentów wiedzy zgodnej z interdyscyplinarnym charakterem pielęgniarstwa oraz realizowaniu pomysłów i inicjatyw członków koła związanych z daną dziedziną nauki.
 
Celem działalności członków koła jest:
1. Rozbudzanie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
2. Organizowanie konferencji naukowych, wykładów tematycznych, warsztatów, prelekcji a także aktywny udział w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne ośrodki naukowe.
3. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce w sprawowaniu holistycznej opieki nad pacjentem.
4. Umożliwienie studentom kierunku pielęgniarstwo dostępu do najnowszych informacji dotyczących pielęgniarstwa w Polsce i na świecie.

Wstępując do studenckiego koła naukowego, student może rozwijać swoje zainteresowania.
Dużym atutem przynależenia do koła jest możliwość udziału w wolontariacie, szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków koła a ponadto wzbogacanie dotychczasowej wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych do pracy w swoim przyszłym zawodzie.

Dokumentem regulującym funkcjonowanie koła naukowego jest Statut Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

 

Przedsięwzięcia zrealizowane:

1. Udział członków koła w Konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, w maju 2019 roku. Studenci promowali naszą uczelnię przez aktywne uczestnictwo i przygotowanie materiałów informacyjnych.

2. W dniu 10 maja 2019 roku  w pensjonacie „ Myka” w Zamościu członkowie koła naukowego zaprezentowali przygotowaną część artystyczną z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

Studenci zaprezentowali krótki koncert jak również przedstawienie skeczy. Występ cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zakończył się owacjami.

Po obejrzeniu krótkiej inscenizacji był czas na życzenia dla Pielęgniarek i Położnych, które przekazano w imieniu studentów Pielęgniarstwa na ręce przewodniczącej Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu Danuty Kusiak.

3. W grudniu 2019 r. członkowie Studenckie Koła Naukowego Pielęgniarstwa zorganizowali Mikołajki dla najmłodszych. Uczestnikami były dzieci z zamojskiego żłobka, radość maluchów była ogromna: przygotowano krótką inscenizację a dzieci otrzymały skromne upominki.

4. Członkowie koła wzięli udział w zorganizowaniu konferencji szkoleniowo-naukowej pt. „Motywacja i stres w życiu studenta”, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2019 roku w Instytucie Humanistycznym Uczelni  Państwowej. Czynny udział wzięli studenci, służyli pomocą w jej organizacji i wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Przygotowali materiały naukowe a także plakaty.

5. W dniu 12 maja 2020 r. studenci przygotowali koncert i nagranie materiału filmowego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki z udostępnieniem na portalach społecznościowych. Radość świętowania przeplata się zwykle z chwilą zadumy związanej z obecną sytuacją epidemiologiczną. Dziękując za heroiczną codzienną pracę w tych szczególnych warunkach studenci przekazali życzenia i słowa uznania.

W ten sposób chcieliśmy wesprzeć a jednocześnie popularyzować naszą Uczelnię oraz zawód pielęgniarki/pielęgniarza.

6. Członkowie Koła w dniu 2 października przygotowali dla starszych koleżanek i kolegówczęść artystyczną z okazji ukończenia studiów. Uroczystość odbyła się przy świetle zapalonego lampionu, symbolu z czasów prekursorki pielęgniarstwa - Florencji Nightingale. Absolwenci pielęgniarstwa otrzymali przypinki pielęgniarskie a absolwentki otrzymały czepki. „Czepkowanie” to szczególne święto dla środowiska pielęgniarskiego, dlatego przekazane życzenia od młodszych koleżanek miały wymiar szczególny.

7. „Pomoc dla seniora”
W październiku członkowie koła rozpoczęli działania i akcję „Pomoc dla seniora”. Służąc pomocą i pomagając osobom starszym, osamotnionym i często zagubionym  w obecnym, bardzo trudnym dla nich okresie. Studenci pomagali potrzebującym seniorom w środowisku swojego zamieszkania, realizując tę pomoc poprzez: robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, umówienie wizyt lekarskich, wykupienie recept, udzielanie porad i prowadzenie rozmów z osobami starszymi. W opiece nad seniorem studenci uwzględniali  podstawowe wartości człowieka takie jak godność, prywatność i intymność. Podjęte działania przez członków koła wpisują się w misję przyszłego zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

8. Członkowie koła włączyli się jako wolontariusze do rządowego programu „Wspieraj Seniora”. W porozumieniu z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Stowarzyszeniem  Zamojskie Centrum Wolontariatu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z naszego regionu studenci włączyli się w rządowy program „Wspieraj Seniora”. Celem Programu jest  zapewnienie wsparcia  osobom powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Nawiązana współpraca umożliwiła  rozszerzenie działań i objęcie opieką grupy seniorów o zasięgu krajowym.

9. W grudniu 2020 roku studenci zorganizowali zbiórkę  żywności i odzieży dla potrzebującej rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Dzięki wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i przeprowadzonej akcji przekazano artykuły pierwszej potrzeby,  środki czystości  i ubrania dla potrzebujących, a Święta Bożego Narodzenia uczyniły  radośniejszymi.

10. „Stroiki dla seniorów”
W dniu 14 grudnia w ramach  przeprowadzonej  akcji  studenci przekazali przygotowane własnoręcznie stroiki, bombki, kartki i ozdoby świąteczne dla osób starszych mieszkających na terenie Zamościa. Działania młodzieży z koła naukowego były możliwe dzięki nawiązanej współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polskim Czerwonym Krzyżem w Zamościu, to za ich pośrednictwem wszystkie przygotowane upominki trafiły bezpośrednio do środowiska zamieszkania seniorów. Istotą pracy pielęgniarskiej są jej relacje z osobami w różnym stanie zdrowia i na różnych etapach rozwoju, a codzienna praca pielęgniarki związana z pomaganiem niesie wiele trudnych sytuacji i nowych wyzwań. Czynienie dobra na rzecz innych ludzi, zwłaszcza samotnych i cierpiących jest to największa wartość jakiej potrzebujemy we współczesnym świecie.

Przygotowanie własnoręcznych ozdób świątecznych sprawiło członkom koła wiele radości i satysfakcji. Ta szczególna więź ze starszymi osobami w czasie Świąt Bożego Narodzenia łączyła  pokolenia i sprawiła iż nikt nie czuł się samotny.

11. W dniu 16 grudnia członkowie koła złożyli życzenia Bożonarodzeniowe, pamiętając szczególnie o osobach starszych.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. odbyła się konferencja pt. „Anoreksja, bulimia, ortoreksja – czy wiesz, że może dotyczyć również Ciebie?”

Studentki wykonały plakat reklamowy, przygotowały referaty  i wystąpiły na konferencji w następującym składzie:

studentki III roku: Olena Zwierzchowska, Karolina Paszt, Diana Beńko, Klaudia Luchowska, Oliwia Wesołowska, Aleksandra Pupeć, Kingia Fiuk, Kamila Kępa, Klaudia Szumiata 

studentki II roku - Stefania Kościelniak, Ewelina Romańczuk 

Członkowie Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa

pomagają osobom  chorym i przebywającym na kwarantannie z powodu choroby Covit-19 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pomoc osobom potrzebującym w środowisku ich zamieszkania jest możliwa dzięki nawiązanej współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem  Zamojskiego Centrum Wolontariatu, a także Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zamościu. Członkowie koła od października 2020 roku włączyli się jako wolontariusze do rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej docierają do seniorów oraz osób potrzebujących dla których np. robią zakupy, umawiają wizyty lekarskie, realizują recepty, załatwiają sprawy urzędowe, a także opiekują  się zwierzętami.

Zapewniają także wsparcie psychologiczne, udzielają porad i konsultacji dla wszystkich zainteresowanych.

W tym szczególnym okresie nasze działania skupiają się na pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i bardzo często nie są w stanie poradzić sobie same. Pamiętać należy iż pacjenci geriatryczni to szczególna grupa chorych, a schorzenia typowe dla  wieku podeszłego zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem.

Studenci z Koła Naukowego postanowili wyjść tym potrzebom naprzeciw, pomagając wszystkim potrzebującym.

Studentki II roku : Iwona Redka, Anna Żygawska, Magdalena Pańczyk

12 maj 
studentki  Pielęgniarstwa przygotowały życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki: Klaudia Luchowska, Iwona Augustynek, Diana Drygiel vel Dryglak, Edyta Kliszcz

14.05.2021 r. w ramach  Międzynarodowej Konferencji pt. Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie globalizacji. Zagrożenia zdrowotne. 

W sesji studenckiej  studentka  Pielęgniarstwa Stefania Kościelniak (II rok) przedstawiła referat: Pośrednie zagrożenia wynikające z pandemii COVID-19 (na przykładzie występowania nieprawidłowego procesu socjalizacji i otyłości u dzieci).

Opiekun naukowy: dr n.med. Maria Dorota Kwika

Maj 2021 -  Koło Naukowe  Studentów Pielęgniarstwa wzięło udział w akcji wspierającej zbiórkę dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala ARION w Biłgoraju.

Zorganizowana akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zbierano zabawki, puzzle, książki, bajki na DVD, artykuły papiernicze, gry planszowe i edukacyjne, książki, ubranka i inne. Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i włączenie się do naszej zbiórki, która była przeprowadzona wspólnie z Radą Samorządu Studenckiego UPZ wraz z Kołami Naukowymi działającymi na Uczelni i całą społecznością studencką.


W dniu 10 czerwca 2021 roku   Studentki z  Koła Naukowego Pielęgniarstwa  uczestniczyły w  V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych: „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca ”. Organizatorem konferencji była Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

Celem konferencji było zaprezentowanie efektów badań prowadzonych przez studentów w różnych dziedzinach nauki. Konferencja podzielona była na trzy panele. Badania i materiały do konferencji przygotowały: Diana Drygiel vel Dryglak, Stefania Kościelniak, Iwona Redka, Ewelina Romańczuk

Tytuł wystąpienia studentek brzmiał:Jakość życia studentów Pielęgniarstwa UPZ w Zamościu w czasie pandemii Covit-19. Wystąpienia składały się z dwóch części:

1. Funkcjonowanie Uczelni w czasie Covit 19  (przedstawiono także wywiady dotyczące relacji między studentami na kierunku Pielęgniarstwo).

2. Jakość życia studentów pielęgniarstwa Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w czasie pandemii COVID-19.

Pandemia  koronawirusa to czas zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich , wpływa na szereg  obszarów życia społecznego a uczenie się i nauczanie są jednym z nich. Czas pandemii jest czasem  bardzo trudnym. Ma wpływa na inne  ważne aspekty życia studentów a zwłaszcza na ich jakość życia co było inspiracją do podjęcia badań naukowych  przez członków koła naukowego.

Badania zostały przeprowadzone w maju 2021r. Do zebrania materiału zastosowano metodę sondażową. W sondażu została wykorzystana ankieta  internetowa rozsyłana drogą mailową do studentów  pielęgniarstwa UPZ w formie zaproszenia do badania wraz z linkiem do ankiety, przeprowadzono także wywiady ze studentami pielęgniarstwa.

Przedstawiono dane na temat wpływu pandemii na zdalne nauczanie z perspektywy studentów pielęgniarstwa .  Poruszane wątki dotyczyły głównie:

  •  Preferencji studentów wobec zajęć online, a także problemów związanych z przejściem na nauczanie zdalne, plusów i minusów  nauczania zdalnego.
  • Budowanie wspólnoty akademickiej online wśród studentów pielęgniarstwa.
  • Wpływu pandemii na kontakty międzyludzkie.
  • Formy spędzania wolnego czasu wolnego.
  • Lęk i emocje towarzyszące studentom.

Podsumowując dotychczasowe treści możemy stwierdzić, że lęk jest prawdziwie odczuwalny przed powrotem do rzeczywistości nauki stacjonarnej. Sama jakość życia tych studentów uległa zmianie, nie mogli realizować swoich pasji, ambicji. Także życie towarzyskie uległo u nich pogorszeniu, nie nawiązywali relacji i bali się czy będą w stanie normalnie przejść od relacji wirtualnych do rzeczywistych. Musimy być wyrozumiali , czas który jest potrzebny do odnalezienia się w tej sytuacji powinien być czasem niestresującym dla studentów.  Każdy człowiek inaczej radzi sobie z emocjami, lękiem i dlatego ten czas jest tak potrzebny zwłaszcza dla studentów.

 

Pobierz dokumenty