Kierunki studiów
Kierunki studiów - UPZ

Kierunki studiów

Turystyka i rekreacja

(studia stacjonarne)

Absolwenci kierunku dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zostaną zaznajomieni z problematyką organizacyjno-prawną i geograficzno-przyrodniczą, nabędą umiejętności organizacyjne i zdolność kompleksowego oddziaływania na zachowania ludzi w czasie wolnym.

Miejscem zatrudnienia absolwenta turystyki i rekreacji mogą być: stowarzyszenia kultury fizycznej, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, kluby i centra kultury, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjno-sportowe, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, uzdrowiska, parki krajobrazowe, biura usługowe z dziedziny rekreacji i turystyki, centra rekreacji i odnowy biologicznej, administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz szkolnictwo – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej /zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa w sprawie standardów kształcenia nauczycieli/.