Kierunki studiów
Kierunki studiów - UPZ

Kierunki studiów

Turystyka i rekreacja

(studia stacjonarne)

Absolwenci kierunku dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zostaną zaznajomieni z problematyką organizacyjno-prawną i geograficzno-przyrodniczą, nabędą umiejętności organizacyjne i zdolność kompleksowego oddziaływania na zachowania ludzi w czasie wolnym.

Miejscem zatrudnienia absolwenta turystyki i rekreacji mogą być: stowarzyszenia kultury fizycznej, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, kluby i centra kultury, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjno-sportowe, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, uzdrowiska, parki krajobrazowe, biura usługowe z dziedziny rekreacji i turystyki, centra rekreacji i odnowy biologicznej, administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz szkolnictwo – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej /zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa w sprawie standardów kształcenia nauczycieli/.

Pielęgniarstwo

(studia stacjonarne)

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata i odbywają się w trybie stacjonarnym. Zajęcia podzielone są na moduły:

  • nauki podstawowe: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia;
  • nauki społeczne: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki;
  • nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne;
  • nauki w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna oraz podstawy ratownictwa medycznego.

Zdobywanie umiejętności praktycznych student rozpoczyna w pracowni umiejętności pielęgniarskich mieszczącej się na terenie uczelni, by następnie przejść do kształcenia praktycznego w warunkach właściwych dla wykonywania zawodu tj. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicjach.

Studia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyska tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i może ubiegać się o zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.