Kierunki studiów
Kierunki studiów - UPZ

Kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością. Podstawowym przesłaniem studiów jest przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowości problematyki obronności państwa w obszarze militarnym, ale również porządku publicznego.

Program studiów uwzględnia nauczanie praktycznych umiejętności w obszarach kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, monitorowania i diagnozowania zagrożeń, oceny sytuacji kryzysowych, oraz zdolności w zakresie normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych. Atutem studiów jest realizacja innowacyjnego praktycznego profilu studiów, uwzględniającego bezpośrednie poznawanie pragmatyki służby i pracy w wielu różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego. Program kształcenia realizowany w ramach kierunku bezpieczeństwa narodowego jest ciągle modyfikowany dostosowany do uwarunkowań zewnętrznych, szczególnie otaczającego rynku pracy i służby w mundurach.

Przesłaniem studiów jest również doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa w różnych jego obszarach i wymiarach. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kształcenia dają możliwości podjęcia służby w formacjach mundurowych zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, publicznym, ale także pracy w wyspecjalizowanych działach cywilnej administracji publicznej na szczeblu regionalnym, jak i centralnym, m. in.:

- jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP, w strukturach Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbach Specjalnych RP.
- w administracji publicznej i samorządowej w pionie kadry kierowniczej (województw, powiatów, gmin) jak i również na stanowiskach wykonawczych realizujących bezpośrednie zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.
- w instytucjach sektora publicznego i prywatnego realizujące zadnia na rzecz bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, ochrony mienia i osób.

Bezpieczeństwo narodowe to także możliwość dodatkowego, zgodnego z zainteresowaniami studentów, rozwijania wiedzy i umiejętności. W ramach bezpieczeństwa narodowego realizowane są następujące specjalności:

- służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
- bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
- bezpieczeństwo i ochrona granic państwowych
- obrona cywilna i terytorialna w Polsce
- więziennictwo w systemie bezpieczeństwa narodowego

Wybór kierunku Bezpieczeństwa narodowe to gwarancja przyszłego stabilnego zawodu. W Polsce instytucje bezpieczeństwa państwa, samorządy, administracja, szczególnie w ostatnich latach, dokonały i dokonują bardzo dużych rotacji swoich kadr. Zarówno Siły Zbrojne RP jak i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, zgłaszają ciągłe potrzeby w zakresie naboru do swoich szeregów. Przy ocenie kwalifikacji szczególnie do służb mundurowych bardzo istotnym elementem jest wykształcenie, szczególnie wykształcenie kierunkowe – bezpieczeństwo narodowe.

 

Serdecznie zapraszamy!