Kierunki studiów
Kierunki studiów - UPZ

Kierunki studiów

Filologia Angielska

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalizacje

  • nauczycielska
  • język angielski w biznesie i turystyce

Absolwent filologii angielskiej uzyskuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie licencjackim. Posiada także podstawową znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, w tym również w zakresie językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z tych przedmiotów prowadzone są w języku angielskim.

Oprócz przedmiotów obowiązkowych, student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach do wyboru, jak np. seminaria licencjackie i fakultety, które przygotowują do napisania i obronypracy licencjackiej, a więc uzyskania tytułu zawodowego licencjata w zakresie filologii angielskiej.

Pedagogika

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalność

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
  • edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi

Absolwent specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza" po ukończeniu studiów uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i pieczy zastępczej, metodyki: pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej; profilaktykę i terapię uzależnień; podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego; etykę asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przykładowe miejsca pracy: piecza zastępcza, środowiskowy dom opieki nad dzieckiem, środowiskowy ośrodek opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlica środowiskowa, instytucja wychowania pozaszkolnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, szkoła poziomów kształceni, poradnia psychologicznopedagogiczna, instytucja pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, organizacje pozarządowa, stowarzyszenie, fundacje. Przykładowe stanowiska: asystent rodziny, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej/ośrodkach wsparcia społecznego.

Specjalność „edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi” kierowana jest szczególnie do osób planujących pracę związaną z edukacją dorosłych, organizacją czasu wolnego i organizacją pracy z osobami starszymi. Studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą uczestnictwa osób dorosłych w edukacji, specyfiki funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych okresach dorosłości, specyfiki kształcenia oraz uczenia się osób dorosłych. Absolwent po ukończeniu studiów uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące zagadnienia dotyczące przygotowania psychologiczno-pedagogicznego edukacji dorosłych i osób starszych, w zakresie andragogiki i metodyki pracy z osobami starszymi, metod aktywizacji społecznej i nowoczesnych technologii, mediacji, negocjacji i komunikacji interpersonalnej, projektowania kształcenia i samorozwoju człowieka dorosłego, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, polityki społecznej i prawa, edukacji medialnej, metodyki zarządzania czasem wolnym, terapii zajęciowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz współpracy ze środowiskiem. Absolwenci dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu uzyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga. Będą przygotowani do pracy z dorosłymi i osobami starszymi, uzyskają m.in. przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dorosłymi i ludźmi starszymi, uprawnienia do organizowania współpracy między placówkami socjalnymi a rodziną i środowiskiem lokalnym, organizowania różnorodnych form aktywności dorosłych i osób starszych w pracy środowiskowej, umiejętności prowadzenie terapii zajęciowej. Będą posiadać umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb osób dorosłych i starszych oraz projektowania i realizowania różnorodnych działań aktywizujących tą grupę społeczną w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego oraz projektowania kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji skierowanych do osób dorosłych.

Kładziemy akcent na praktykę i aktywność twórczą

Kwadrans AkademickiPielęgniarstwo

(studia stacjonarne)

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata i odbywają się w trybie stacjonarnym. Zajęcia podzielone są na moduły:

  • nauki podstawowe: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia;
  • nauki społeczne: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki;
  • nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne;
  • nauki w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna oraz podstawy ratownictwa medycznego.

Zdobywanie umiejętności praktycznych student rozpoczyna w pracowni umiejętności pielęgniarskich mieszczącej się na terenie uczelni, by następnie przejść do kształcenia praktycznego w warunkach właściwych dla wykonywania zawodu tj. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicjach.

Studia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyska tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i może ubiegać się o zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.