FACTA SIMONIDIS
FACTA SIMONIDIS - UPZ

FACTA SIMONIDIS

„FACTA SIMONIDIS” - to rocznik, obecnie, za rok 2019  ukazał się numer 12, który jest przygotowywany z uwzględnieniem wszelkich standardów pozwalających aspirować mu do grona uznanych i punktowanych czasopism naukowych. Od roku 2011 znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie publikacje na jego łamach uzyskują 8 punktów. Wszystkie publikowane artykuły i materiały poddane są systemowi recenzji, zawierają tytuły,  streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, podawane są też afiliacje i e-maile autorów. W skład Rady Programowej wchodzą reprezentanci wielu uznanych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, m.in.: prof. dr hab. Ivan Pankevych  (UN Lwów), prof. dr Juergen Beschoerner (FH Bund Berlin),  prof. dr hab. Teresa Łoś – Nowak (Wrocław), prof. dr hab. Waldemar Martyn (UPZ) – przewodniczący; prof. dr Ihor Pasichnyk (OA Ostrog), prof. dr Nataliya Teres (UN Kijów), prof. dr hab. Wojciech Nowicki (UPZ). Redaktorem Naczelnym czasopisma  jest prof.  dr hab.  Henryk Chałupczak, członkami Redakcji są: dr Jacek Danel, dr hab.  Henryk Duda, dr Justyna Misiągiewicz, dr Beata Rodzik, mgr Małgorzata Samulak - Piłat zaś Sekretarzem Redakcji jest dr Ewa Pogorzała. Pełnotekstowe wersje czasopisma dostępne są  na stronie internetowej Uczelni.

Do roku 2018 czasopismo miało pełny tytuł: „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”. W roku 2019, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  dokonała się  zmiana nazwy Uczelni jako wydawcy na: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. W konsekwencji nastąpiło też skrócenie tytułu  czasopisma na: „Facta Simonidis”.

Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach, np. Index Copernicus, ICM, CEJSH. Index Plus.

Kontakt

„FACTA SIMONIDIS”
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel./fax +48 84 638 35 00
e-mail: henryk.chalupczak@upz.edu.pl; henrykchalupczak@wp.pl; ewapogo@interia.pl; rektorat@upz.edu.pl

Pobierz dokumenty