Deklaracja dostępności - UPZ

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.upz.edu.pl

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.upz.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.upz.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak audiodeskrypcji
- minimalny kontrast
- brak zmiany rozmiaru czcionki z menu (opcja dostępna za pomocą ctrl+scroll), brak strony w wysokim kontraście (czarny+żółty)
- tekst na grafikach – w banerach na stronie część zdjęć posiada tekst na grafikach
- kontrast dla elementów nietekstowych
- wskazanie lub oznaczenie fokusem – częściowo dopasowane
- nagłówki i tabele – część etykiet i nazw tabel jest dopasowana i posiada jednoznaczne oraz unikalne nazwy
- fokus widoczności pozostaje do dopasowania
- brak etykiet zgodnych z ARIA

Uczelnia oświadcza, iż dołoży wszelkich starań aby strona została w najbliższym czasie w pełni dostosowana do wymogów normy WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-10 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:

- Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla https://www.upz.edu.pl -  88.82%

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=faf0a8fb-e525-4bb0-8230-f6be98c5b7a8

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie internetowej działają także wymienione skróty klawiszowe:

- przycisk TAB zaznacza kolejny element
- jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
- przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Domina – e-mail:tomasz.domina@upz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84/ 627 84 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dydaktyczny przy ul. Zamoyskiego 64

 1. Budynek Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu położony przy ul. Zamoyskiego 64  nie posiada barier architektonicznch i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Przy budynku zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu nie posiada tłumacza języka migowego.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek dydaktyczny przy ul. Hrubieszowskiej 24

 1. Budynek Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu położony przy ul. Hrubieszowskiej 24 nie posiada barier architektonicznch i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody oraz platforma schodowa znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym oraz schodołaz pomagający przy przemieszczaniu się miedzy piętrami budynku.
 4. Przy budynku zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu nie posiada tłumacza języka migowego.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek dydaktyczny przy ul. Szczebrzeskiej 31

 1. Budynek Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu położony przy ul. Szczebrzeskiej 31 nie jest pozbawiony barier architektonicznych.
 2. Parter budynku jest ogólnodostępny i odpowiednio oznakowany.
 3. Budynek posiada schody – brak windy, schodołazu itp.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przy budynku zlokalizowany jest parking, gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu nie posiada tłumacza języka migowego.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dom Studenta przy ul. Sienkiewicza 10

 1. Budynek Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu położony przy ul. Sienkiewicza 10 posiada bariery architektoniczne. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica nie posiada tłumacza języka migowego.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rektorat przy ul. Pereca 2

 1. Budynek Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu położony przy ul. Pereca 2,  częściowo nie posiada barier architektonicznych.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w schodołaz pomagający przy przemieszczaniu się miedzy piętrami budynku.
 4. Przy budynku zlokalizowany jest bezpłatny parking.
 5. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu nie posiada tłumacza języka migowego.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.