UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Studium W-F - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Studium W-F

Program wychowania fizycznego oferuje dowolny wybór zajęć:

  • piłka nożna
  • siatkówka
  • tenis stołowy
  • aerobik
  • fitness - siłownia
  • pływanie
  • obozy sportowe
  • spływy kajakowe

kontakt

Studium Wychowania Fizycznego
Instytut Humanistyczny
ul. Zamoyskiego 64


Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
dr Krzysztof Okapa

 
Regulamin Studium Wychowania Fizycznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu
 
Studium Wychowania Fizycznego jest jednostką międzyinstytutową działającą w strukturach PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 
I. Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego:
 
1/ Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na studiach stacjonarnych w wymiarze  60 godzin ćwiczeń dla I roku (30 godzin w I semestrze i 30 godzin w II semestrze).
 
2/ Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są z uwzględnieniem zainteresowania studentów i możliwości organizacyjnych Studium Wychowania Fizycznego.
 
3/ W ramach zajęć wychowania fizycznego tworzone są grupy tematyczne z podziałem na dyscypliny takie jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, lakka atletyka, pływanie, aqua aerobic, fitness-aerobic, ćwiczenia gimnastyczne i siłowe, zajęcia wyjazdowe w tym:  kajaki, jazda na rowerze, gry i zabawy terenowe.
 
4/ Na zajęciach organizacyjnych studenci dzieleni są na poszczególne grupy tematyczne, które obowiązują przez cały rok studiów.

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego:
 
1.    Studentów obowiązuje aktywny udział w zajęciach oraz terminowe wypełnianie wszystkich obowiązków zgodnie z Regulaminie Studiów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 
2.    Studentów obowiązuje strój sportowy, stosowanie się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia i bezpieczne zachowanie się w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 
3.    Zajęcia realizowane są według efektów kształcenia zawartych w kartach przedmiotu dla danego kierunku studiów.
 
4.    Zajęcia odbywają się co tydzień w blokach dwugodzinnych, za wyjątkiem grup wyjazdowych, gdzie program wychowania fizycznego realizowany jest w czasie całego pobytu na wyjeździe.
 
5.    Dla studentów z ograniczonymi możliwościami ruchowymi mogą być zorganizowane grupy zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych. Zakwalifikowanie studenta do tego typu grupy może nastąpić po przedstawieniu Kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty, określającego zakres możliwości ruchowych.
 
6.    Student może być zwolniony z wykonywania zajęć fizycznych w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych. Po przedstawieniu Kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W tym przypadku zaliczenie odbywa się w innej formie sprawdzającej efekty kształcenia.
 
7.    Na zajęciach określone są elementy na sprawdzian umiejętności praktycznych i teoretycznych jako obowiązkowe do zaliczenia.
 
8.    Frekwencja na zajęciach musi być zgodna z Regulaminem studiów PWSZ im. Szymona Szymonowica z Zamościu.
 
9.    Szczegółowe kryteria uzyskiwania zaliczeń są zgodne z metodami oceny efektów kształcenia zawartymi w kartach przedmiotu i obejmują:
 
a/ ocenę z aktywności studenta na zajęciach wyrażona: obecnością i zaangażowaniem w zajęciach.
 
b / ocenę ze sprawdzianu z umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych.
 
Na końcową ocenę zaliczenia przedmiotu składają się oceny: z aktywności i sprawdzianu, przy czym każda z w/w ocen musi być co najmniej dostateczna.
 
10.  Studenci, którzy otrzymali zaliczenie z wychowania fizycznego na innej uczelni, mogą być zwolnieni z uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego po wcześniejszym udokumentowaniu odbycia ćwiczeń w takiej samej ilości godzin. W takim przypadku ocena zostaje przepisana.
 
 
Kierownik Studium
Wychowania Fizycznego
dr Krzysztof Okapa

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations